اصرار بعضي بر وجود تخلفات گسترده تعجبآور بود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایس/نا- رييس ستاد انتخابات كشور گفت: برايم تعجبآور بود كه روز اخذ راي بعضي اصرار داش//تند كه فضايي درباره تخلفات گس//ترده در انتخابات درست شود. به گزارش ايسنا، علياصغر احمدي با اشاره به ادعاي وجود تخلف گسترده در برگزاري انتخابات رياستجمهوري اظهار ك//رد: به تمام گزارشهاي نمايندگان نامزدها درباره تخلف در انتخابات رسيدگي ميكرديم زيرا وظيفه ما اجراي مر قانون و جلوگيري از تخلف در انتخابات بود. وي همچنين گفت: برخالف آنچه ادعا ميشد هيچگونه كمبود تعرفهاي نداشتيم. به طور متوسط به ازاي بيش از پنج شعبه فقط يك تعرفه بدون مهر وجود داش//ت. ترتيب اسامي نامزدها هم براساس اطالعيه شوراي نگهبان بود و عموما اسامي نامزدها با يك فونت نوشته شده بود. احضار برخي استانداران به دستگاه قضايي نيز به دليل تشريح عملكرد دولت در جلسات بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.