مجلس طرح جامع ضد آمريكايي را با اكثريت تصويب خواهد كرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر- عضو هيات عالي نظارت بر برجام با بيان اينكه مصوبه اخير سنا ناقض بندهاي مختلف برجام است، گفت: بدون ترديد ملت ايران در مقابله با تهديدات خارجي يكپارچه است و خواهند ديد كه در مجلس شوراي اسالمي با وجود گرايشهاي فكري متفاوت طرح جامع ضد آمريكايي و تقابل با مصوبه سنا، با اكثريت قريب به اتفاق تصويب ميشود. علياكبر واليتي درباره مصوبه اخير س//نا افزود: اين مصوبه س//نا ناقض بندهاي مختلف برجام اس//ت و وزي//ر امور خارجه در نامه ب//ه خانم موگريني، اروپاييها را به صراحت به نقض بندهاي ‪27 62،‬ و 28 برجام ارجاع داد. وي يادآور شد: آنها تصديق كردند كه برجام از جانب آمريكا نقض شده است بنابراين وقتي اروپاييها اين موضوع را تصديق ميكنند در روابط تجاري با كشورمان وقفه ايجاد نخواهند كرد و تعامل ما با آنان در حوزه تجاري رو به پيشرفت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.