واكنش وزرا به حمله موشكي سپاه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایلنا- وزير كشور در واكنش به حمله موشكي سپاه به مواضع داعش گفت: ايران ثابت كرد در دفاع از امنيت خود كامال مقتدرانه عمل ميكند. عبدالرضا رحماني فضلي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: سيلي ملت آگاه و شجاع ميهن اسالمي كه در قالب موشكهاي نيروهاي پرافتخار مسلح كشورمان بر گونه نحيف دش//منان آرامش و امنيت منطقه و نوكران آنها زده شد، نشان از اقتدار و عزتي دارد كه مرهون تبعيت از رهبري آگاه و دورانديش اس//ت. جمهوري اسالمي ايران ثابت كرد در دفاع از هويت انقالبي و كيان اعتقادي و امنيت داخلي خود كامال مقتدرانه و هوشمندانه عليه هر متجاوزي اقدام قاطع خواهد كرد. همچنين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، حمله اخير موشكي سپاه به مقر داعش در ديرالزور سوريه را بخش كوچك و نازلي از واكنش جمهوري اسالمي ايران به اقدام كور و حقيرانه تروريستي داعش و حاميانش ذكر كرد و افزود: دكترين دفاعي جمهوري اسالمي ايران براساس اصل بازدارندگي فعال و موثر اس//ت و هرگونه تهديد احتمالي منطقهاي و فرامنطقهاي را به شديدترين وجه پاسخ ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.