دستگيري04 عنصر تروريستي داعش توسط نيروهاي اطالعات

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا-نمايندهمردماروميهدرمجلسشوراياسالميازدستگيري04 عنصر تروريس//تي داعش توسط نيروهاي اطالعات استان خبر داد. نادر قاضيپور اظهار كرد: با هوشياري نيروهاي اطالعات آذربايجان غربي04 داعشي و عناصر وهابي در شهرهاي پيرانشهر، سردشت، مهاباد، بوكان و تكاب دستگير شدند. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي با اش//اره به كشف مقدار فراواني تسليحات و مهمات از عناصر داعش طي اين عمليات تصريح كرد: سرتيمهاي اين عناصر تروريستي قصد انجام عمليات در ش//بهاي قدر را داشتند كه با هوشياري سربازان گمنام به موقع شناسايي و دستگير شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.