ژنرال بی نام و نشان!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه اقتصادي- پس از مش//خص شدننتيجهانتخابات92 ارديبهشتماه و تداوم رياستجمهوري حسن روحاني براي دوره دوم، يكي از مهمترين مباحث و گمانهزنيهاي پساانتخاباتي به تركيب كابينهدوازدهموتغييروتحوالتاحتمالي در دولت اختصاص يافت.

حال فرصت كوتاه//ي از عمر دولت يازده//م باقي مانده و به زودي حس//ن روحان//ي بايد كابينه جديد خود را براي چهار س//ال دوم رياس//تجمهورياش معرف//ي كند و از همي//ن رو اين روزها گمانهزنيهايفراوانيدرخصوصتركيب كابينه دولت دوازدهم انجام ميش//ود. چيزي كه مسلم است، اين است كه بنا ب//ه اذعان نزديكان رييسجمهور تغيير در تركيب كابينه قطعي اس//ت و برخي چهرهها از كابينه حسن روحاني حذف و چهرههاي جدي//دي به كابينه اضافه خواهندشد.

براساسليستاحتماليكابينهدولت دوازده//م كه روز گذش//ته در برخي از سايتها منتشر ش//د، تغيير در كابينه دوازدهمحدود07 درصداستكهنشان از عزم دولت براي تغيير نسبت به دوره چهار ساله نخست خود دارد.

حض//ور احتمالي محمدعلي نجفي در سازمان برنامه و بودجه كه از مدتها پيش تقريبا قطعي شده بود، نشان داد كه عدم رضايت رييسجمهور از نوبخت و تيم معاونان وي و در نتيجه عدم اعتماد به گزارشات سازمان برنامه و بودجه كه از مدتها پيش صحبت آن بود، صحت داشته است. مهرهاصلیكابينه از بين موارد مزبور، گزينه وزير اقتصاد، حجتاهللميرزاييبسيارعجيباستكه با توجه به رزوم//ه مديريتي نه چندان غني وي و حضور كمتر از يك سالهاش در بس//ياري از پستهاي مش//اورهاي و غيرمشاورهاي كه از سال 70 به اين سو داشته، انتخاب چندان مناسبي به نظر نميرس//د و اميد ميرود تا زمان قطعي شدنليست،نامايشاندربينگزينههاي وزارت نباشد.

اين در حالي است كه علي طيبنيا هم جزو وزراي موفق بوده اس//ت اما در ليست احتمالي جاي وي خالي است و باتوجهبهمشكالتيكهگريبانگيراقتصاد ايراناست،وزيراقتصادمهرهاصليكابينه به شمار ميرود.

به ه//ر س//و رقابته//اي انتخاباتي ارديبهشتماه فرصت مناسبي بود براي سنجشعملكردچهارسالهحسنروحاني. از جهتگيريهاي سياسي روزهاي داغ انتخابات كه كمي فاصله بگيريم و از دور بهآننگاهكنيمميفهميمرضايتنسبي از عملكرد او در ميان مردم وجود داشته كهبارديگربهاواعتمادكردندتاچهارسال ديگررييسجمهورباشد.بااينحالنقاط ضعف دولت او هم در همين رقابتهاي انتخاباتيبهخوبيرخنمودوشايدهمين معايب موجب شد حسن روحاني دست به تغيير در كابينه دولت دوم خود بزند. يكي از اشكاالتي كه به دولت يازدهم از س//وي منتقدان وارد ميشد سن باالي اعضاي كابينه بود كه موجب ش//ده بود از سوي مخالفان لقب دولت »ژنرالها« به آن داده شود. شايد همين مساله يكي از داليل مهمي باشد كه حسن روحاني تصميمگرفتهدرتركيبكابينهاشدست ببرد و چند گزينه پرحاشيه و كند را كنار بگذارد. همانهايي كه اين روزها بيش از هركسديگريدرگمانهزنيهاصحبتاز كنار گذاشتنشان در ميان است.

نكته ديگري كه حس//ن روحاني را مصمم ك//رد در كابينهاش تغيير ايجاد كند و برخي دامنه آن را تا نيمي از كابينه قلمداد ميكنند، همراهي اعضاي كابينه در كارزار انتخابات//ي بود. به عينه ديديم وقتي عرصه بر حسن روحاني در رقابت انتخاباتي از س//وي حريفانش تنگ شد س//ه يا چهار وزير بودند كه پا به ميدان گذاش//تند و از رييسجمهورشان دفاع كردند و باقي وزرا س//ر در جيب عافيت فرو بردند. نكته جالب اينجاست كه تنها چند وزيري به ميدان رقابت انتخاباتي و دفاعازرييسجمهورپانهادندكهدرميان اف//كار عمومي موفقترين وزراي كابينه حسنروحانيبودندوشايدهمينمساله حسن روحاني را مصمم كرد تا وزرايي كه دركارنامهخودعملكردقابلدفاعيدراين چهار سال نداشتند را كنار بگذارد.

باهمهاينهااينروزهاهرگروهجناحي از ليست احتمالي كابينه دولت دوازدهم حرف ميزند و گعدهها و حلقههاي دور و نزديك به رييسجمهور هم مش//غول رايزني و چينش تركيب موردنظر خود براي كابينه دولت دوازدهم هستند. تحققشعارهايدولت در همي//ن حال عل//ي كريميمله، استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران ميگويد: كشور در وضعيت پرچالش و همراه با مسايل بسياري در حوزههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و مديريتي مواجه اس//ت كه مستلزم بهكارگيري مديران متخصص و خالق و آشنا به اقتضائات مديريت در دوران جديد است.

ويگفت:كابينهجديدبايدمتشكلاز افراد كارآزموده، كارآمد و نوآور و متناسب ب//ا علم و رويدادهاي جهاني و آش//نا به رويكردها و دانش جهاني باشد و الزامات مديريت در ح//وزه تخصصي خود را به خوبيبشناسد.

استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران افزود: اگر تعبير خستگي را به كار نبريم بايد گفت فقدان ن//وآوري و خالقيت و تكيه بر همان شيوهها و سيرهاي كه در گذشته در طول چهار دهه گذشته تكرار و آزمون ش//د، محافظهكاري و لختگي بي//ش از حد وزي//ران كابينه يازدهم در حمايت و همكاري با روحاني در مواضع، ديدگاهه//ا و برنامههايش از نقاط ضعف كابينه دولت فعلي اس//ت كه در دولت آيندهبايدتغييركند.

اينتحليلگرمسايلسياسيهمچنين گفت:كابينهاولآقايروحانييككابينه ژله و به نس//بت خنثي و ج//ز در موارد معدودي، محافظكار اس//ت كه در واقع حتي در حمايت از آقاي روحاني چه در انتخاباتوقبلآنبهجزچندنفر،ناموفق عمل كرده است.

كريم//ي با بي//ان اينكه بخش//ي از محافظهكاري كابينه يازدهم ناش//ي از مناسبات سياس//ي حاكم بر دولت اول آقاي روحاني اس//ت، اف//زود: بايد توجه داش//ت دولت آقاي روحاني كابينه را در زمانيتشكيلدادكهاكثريتكرسيهاي مجلسشوراياسالميدراختيارتندروها بوده و ايش//ان باي//د كابينهاي را معرفي ميكرد كه بتواند از دل آن اكثريت، راي اعتمادبگيرد.

ازديدگاهاينتحليلگرمسايلسياسي آنچه كه بايد مطلوب باشد، تغيير بيش از 70 درصدي كابينه دولت يازدهم آقاي روحاني اس//ت تا بتواند شعارها، وعدهها و برنامههايي كه درانتخابات و يا قبل آن بيان كرده را عملياتي كند.

كريمي در عين حال پيشبيني كرد با در نظر گرفتن شرايط كنوني، تغييرات در اعضاي كابينه دولت دوازدهم كمتر از 50 درصد خواهد بود. ايده»قحطالرجالي« وي اظهار داشت: در طول اين چهار دهه از حيات جمهوري اسالمي، سيكل بسته مديريت در كشور باعث شده هر وقت شرايطي براي بهكارگيري آدمهاي جديد فراهم ميشود دوباره همان افراد تابلودار يا آدمهاي شناخته شده گذشته ب//راي تصدي پس//ت صفآرايي كرده و طبيعي اس//ت به دليل تجرب//ه و روابط دروني كه با يكديگر دارند براي انتخاب در اولويت قرار ميگيرند.

كريمي تصريح ك//رد: وقتي در اين سيكلبستهقرارميگيريد،آنايدهمعروف قحط الرجالي خودنمايي ميكند و تكرار ميشود و اراده خود را بر تصميمگيري تحمي//ل ميكند به ط//وري كه تصور ميشود افراد ديگري وجود ندارند.استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران گفت: اگر آقايروحانيبخواهددرايندورهدرمقابل تعهدات و شعارهايي كه در انتخابات داده و مسووليتهايي كه پذيرفته را عملياتي كند،حتمابايداينسيكلبستهرابشكافد ت//ا نيروهاي جديدي را وارد عرصه كند. وي با بيان اينكه ش//كافتن اين چرخه نيازمند اراده قوي است، اظهار داشت: در وزارتخانههاوبخشهايمختلفحكومتي كسانيهستندكهتجربهوزارتنداشتهاند اماتوانمنديوظرفيتتصديودراختيار گرفتن پستهايي مانند وزارت را دارند و اين دست از افراد كم نيستند.

كريميبابياناينكهارادهايوجوددارد وبهحدياستشمامميشودكهانسانهاي جديدباايدههاوچهرههايتازهواردكابينه شوند، افزود: اما مناسبات ساختاري كه در جامعه ما وج//ود دارد، خالقيتهاي معجزهكننده يا ابداعات بسيار شگرف را از آدمها خواهد گرفت و نميتوان توقع عملكرد معجزهآسايي در چينش كابينه دولت دوم روحاني داشت.

خرابيه/ايبهارثرس/يدهبه دولت

استاد علوم سياسي دانشگاه مازندران بخش//ي از نارضايتيها از كابينه دولت يازدهم را ناش//ي از عم//ق خرابيهايي دانست كه به دولت روحاني ارث رسيده و چهار سال اگرچه زمان زيادي است اما زمان كافي براي برداشتن همه آن آوارها نيست.ويگفت:بخشديگرآنباتوجهبه مسير رو به جلوي دولت يازدهم به فقدان نوآوري و خالقيت در عملكرد حوزههاي مختلفبازميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.