ورشكستگي بانكها واقعيت ندارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رييس پژوهشكده پولي و بانكي درباره انتشار شايعههايي درباره ورشكستگي بانكها گفت: هرچند معاونت نظارت بانك مركزي در اين زمينه پاسخگو است اما بايد گفت اين مباحث ريشه در واقعيت ندارد.

به گزارش »جهانصنعت«، علي ديواندري در نشس//ت خبري به مناسبت برگزاري بيستوهفتمين همايش ساالنه سياستهاي پولي و ارزي در پاسخ به پرسش خبرنگاران با اشاره به اظهارنظرهاي مسووالن بانك مركزي و اطالعيههاي اين بانك در رد اين ش//ايعات گفت: مشكلي در اين زمينه براي سپردهگذاران بانكها وجود ندارد.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي درباره ادغام بانكها و اينكه آيا اين اقدام براي جلوگيري از ورشكستگي آنها انجام ميشود، اظهار داشت: ادغام، يك راهبرد براي كاهش هزينهها و افزايش انرژي و توان موسسههاست و اين رويه در همه جاي دنيا و در صنايع مختلف براي همافزايي بيشتر انجام ميشود.

ديوان//دري ادامه داد: به نظر ميرس//د در موض//وع ادغام بانكها يك خلط مبحث انجام شده است زيرا ادغام به اين معني نيست كه موسسههاي مربوطه حتما مشكل دارند.

وي گفت: اگر در گذشته امور يك موسسه به يك بانك محول شده، اين به معني ادغام نيست زيرا موسسههاي مربوطه تعطيل شدند و امور اجرايي آن به بانكها واگذار شد.ديواندري درباره بسته بودن نماد برخي بانكها در بورس نيز گفت: اين موضوع به بازار سرمايه بازميگردد و ما اطالع دقيقي در اين زمينه نداريم كه چرا وقتي صورتهاي مالي بنگاه به تصويب رسيده، همچنان نماد آن بسته مانده است.ديواندري به آثار اجراي برنامه جامع اقدام مشترك)برجام( بر نظام بانكي اش//اره كرد و گفت: از آنجا كه سال گذشته اين موضوع به طور مفصل در همايش سياستهاي پولي و ارزي مورد بحث و بررسي كارشناسان قرار گرفت، امسال در محورهاي اصلي همايش گنجانده نشده بلكه انطباق با استانداردهاي بينالمللي و شفافيت در صورتهاي مالي موردنظر كارشناسان قرار گرفته است.

بيستوهفتمين همايش سياستهاي پولي و ارزي امسال با محوريت »ثبات مالي، بس//تر رشد اقتصادي پايدار« در روزهاي 10 و 11 تيرماه امسال برگزار ميشود.رييس پژوهش//كده پولي و بانكي افزود: در بيستوهفتمين همايش سياستهاي پولي و ارزي كه در مركز همايشهاي صدا و سيما برگزار خواهد ش//د، هشت سخنران كليدي به ارائه ديدگاههاي خود ميپردازند كه وليالهه سيف رييس كل بانك مركزي، علي طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي و اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي از جمله اين افراد هستند.

وي از برگزاري پنج ميزگرد تخصصي با موضوعات مرتبط با حوزه پولي و بانكي در اين همايش دو روزه خبر داد و گفت: معرفي و قدرداني از چهرههاي ماندگار نظام پولي كشور از ديگر برنامههاي اين همايش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.