امضايتفاهمنامهسهجانبهبانكتوسعهصادرات

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تفاهمنامه س//هجانبه همكاري فيمابين بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و بانك خارجي كوبا به امضا رسيد.

براساس تفاهمنامه سهجانبه همكاري بين بانك توسعه صادرات ايران، صن//دوق ضمانت صادرات ايران و بانك خارجي كوبا كه پس از چندين دور مذاكرات فشرده بين نمايندگان طرفهاي ايراني و كوبايي منعقد شد، طرفين درخصوص تمامي موضوعات مطروحه به توافق رسيدند.

براساس اين تفاهمنامه درخصوص رقم بدهيهاي معوقه طرف كوبايي، نحوه بازپرداخت اقساط تسهيالت توسط طرف كوبايي و بررسي فعال شدن مجدد خط اعتباري اعطايي به بانك خارجي كوبا توافق حاصل شد.

با توجه به ش//رايط پسابرجام و موفقيتهاي ايجاد شده در تعامل با بانكهاي خارجي در زمينه تامين مالي، انعقاد تفاهمنامه سهجانبه، گام مهمي در راستاي همكاريهاي آتي فيمابين بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و بانك خارجي كوبا خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.