وزير دفاع فرانسه استعفا كرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - بازتاب

وزير دفاع فرانسه يك روز قبل از معرفي دولت جديد استعفا كرد. اين در حالي است كه قرار است ادوارد فيليپ، نخستوزير فرانسه امروز دولت جديد را تشكيل دهد. سيلوي گوالر گفته است نميخواسته با توجه به تحقيقاتي كه در دست انجام است، در ترميم كابينه در نظر گرفته شود.

گوالراستعفايخودرامرتبطباتحقيقاتدربارهسوءاستفادهاز اعتباراتپارلمانيدرحزبسياسيخودموسومبهحزبجنبش دموكراتيك دانسته و در بيانيهاي گفته است استعفايش بعد از اينتحقيقاتبهمنظورنشاندادنحسننيتصورتميگيرد. وي ك//ه در دولت ماكرون به وزارت دفاع رس//يد در بيانيهاش نوشت: مساله دفاع نيازمند يك مقام قاطع است. شرف ارتش و مردان و زنان ما كه در آن خدمت ميكنند و زندگي خود را به خطر مياندازند نبايد با مناقشههايي كه ارتباطي به آنها ندارد، مخلوط ش//ود. در پي پيروزي امانوئل ماكرون، رييسجمهور فرانسه در دور دوم انتخابات پارلماني، او مجددا ادوارد فيليپ را به عنوان نخستوزير منصوب كرد و از او خواست دولت آينده را تشكيل دهد. راهيابيبيسابقهزنانبهپارلمان نتايج انتخابات پارلماني فرانس//ه نش//ان ميدهد ش//مار بيسابقهاي از نمايندگان زن به پارلمان راه يافتهاند. از مجموع 577 نمايندهجديد،322 تنازآنانزنهستندكهركوردپيشين 155 نماينده در انتخابات گذشته را شكست.

براساس دادههاي اتحاديه بينپارلماني، اين نتايج فوقالعاده جايگاه فرانسه را در ردهبندي جهاني نمايندگان زن در پارلمان از 67 به71 رساندوجايگاهآندراروپاباپيشيگرفتنازانگليس و آلمان به رتبه ششم رسيد.

حزب جمهوري به پيش متعلق به امانوئل ماكرون اكثريت آرايانتخاباتپارلمانييكشنبهگذشتهراكسبكردوبيشترين سهم در زنان نماينده را دارد. رييس موقت اين حزب گفت: براي اولينباراززمانتشكيلجمهوريفرانسه،پارلمانبهصورتكامل احيا شد و نيروهايي جوانتر و متنوعتر به آن راه يافتند. از همه مهمتر بايد بابت اين اتفاق تاريخي و راهيابي اين تعداد نماينده زن به پارلمان خوشحالي كرد كه مايه مسرت است.

تع//داد نمايندگان زن پارلمان فرانس//ه از 12/3 درصد در انتخابات سال 2002 به صورت پايدار افزايش داشته و اين بار 38/6هب درصدرسيد.

با اين حال اكثر احزاب نماينده مرد براي انتخابات معرفي كردند. اين در حالي اس//ت كه طبق سيستم موجود اگر زنان دستكم 49 درصد از نامزدها را تشكيل ندهند، بودجه حزب محدودميشود. سهمحزبماكروندرنامزدهايزنراهيافته به پارلمان، در مقايس//ه با ساير احزاب بيشترين ميزان بوده و حدود 48 درصد است.

به گفته يك كارش//ناس مسايل سياس//ي فرانسه، احزاب سياسي معموال زنان را براي كسب كرسيهايي نامزد ميكنند كه حزبشان نميتواند در آن پيروز شود و پيروزي در آنها تقريبا غيرممكن است و بعد ميگويند كه ما تعداد نامزدهاي زن و مرد برابري داريم. پناهنده، زماني كه ما در مورد سرنوش//ت ميليونها نفر كه امشب به دليل جنگ يا آزار و شكنجه نميتوانند به خانه خود بازگردند،تاملميكنيم،زمانياستكهبايدازخودبپرسيمچه كاريميتوانيمبكنيم.هنگاميكهماهمراههمبرايپناهندگان ميايستيم، براي احترام و پذيرش تنوع ايستادهايم.

از طرفی رييس ش//وراي پناهندگان نروژ اعالم كرد، موج منفي و بيگانههراسي پوپوليسم ضدمهاجرتي در اروپا رو به كاهش اس//ت و چنين احساس//اتي در اياالت متحده هم در همين مسير حركت خواهد كرد.

جان اگلند از نيروهاي امدادي كهنهكار كه رياست شوراي پناهندگان نروژ را در دست دارد، با استقبال از نتايج انتخابات در چندين كش//ور اروپايي ميگويد، رايدهندگان نبايد به سياس//تمداران اجازه دهند تا مردم آس//يبپذيري را كه از خانههايشان گريختهاند، هدف تهديد قرار دهند.

اظهارات اگلند كه سابقا رييس امور بشردوستانه سازمان ملل و هماهنگكننده امور اضطراري بوده، پس از آن مطرح شد كه آژانس آوارگان سازمان ملل و شوراي پناهندگان نروژ آماريازوجود6/56 ميليونبيخانماندرسراسرجهانشامل 25/4 ميليون پناهجو را منتشر كردند.

جان اگلند گفت: س//خناني مبني بر اينكه تروريس//م با پناهجويان ارتباط دارد، اشتباه است. سياستمداران پوپوليست بر س//اير سياس//تمداران غلبه كردند. ما به عنوان نيروهاي امدادگر قادر به كنترل اوضاع نبوديم و نبرد را به افكار عمومي و سياسي باختيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.