انگليس چارچوب زماني اتحاديه اروپا را پذيرفت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

انگليس چارچوب زماني اتحاديه اروپا براي مذاكرات برگزيت را پذيرفت. ميشل بارنيه، مذاكرهكننده ارشد اتحاديه اروپا اظهار كرد: مذاكرات ما با ديويد ديويس، وزير برگزيت دولت انگليس در موضعي درست آغاز شد.

اين دو نفر در اولين روز مذاكرات رسمي خود در بروكسل توافق كردند پيش از آنكه مذاكرات درباره توافق تجاري آينده آغاز شود، درباره مسايل مربوط به جدايي بحث كنند.

اين مس//ايل شامل صورتحساب جدايي 100 ميليارد يورويي انگليس، حقوق شهروندان اتحاديه اروپا كه در بريتانيا زندگي ميكنند و همينطور سرنوش//ت مرز در ايرلند شمالي اس//ت. با اين حال اين توافق ظاهرا مغاير با تاكيدهاي اوليه نخستوزير انگليس مبني بر اينكه بايد درباره جدايي و روابط آينده بهطور موازي بحث كرد، است.

بارنيه گفت: چارچوب زماني در نظر گرفته شده براي جدايي انگليس پس از چهار دهه عضويت معقول است. وي كه كميسيونر سابق اروپا و وزير امور خارجه سابق فرانسه بوده در يك كنفرانس خبري مشترك با ديويد ديويس گفت: اگر ميپرسيد قرار است امتياز بدهيم، بايد بگويم اين انگليس است كه ميخواهد اتحاديه اروپا، بازار واحد و اتحاديه گمركها را ترك كند.

ديويس گفت: مذاكرات ما شروعي اميدواركننده داشت. وي تاكيد كرد: انگليس به دنبال يك برگزيت سختگيرانه است كه شامل ترك بازار واحد و اتحاديه گمركهاست و اين مساله را كه نخستوزير انگليس به سبب عملكرد ضعيفش در انتخابات اخير از اين مساله عقبنشيني كرده، رد كرد.

او گفت: ما نياز داريم كه كنترل مرزهايمان را پس بگيريم. ما بازار واحد و اتحادي//ه گمركها را ت//رك خواهيم كرد. بارنيه گفت: يك توافق عادالنه براي برگزيت امكانپذير و خيلي بهتر از عدم توافق است و من اين موضوع را ب//ه ديويس گفتم. به همين دليل اس//ت كه همواره با انگليس همكاري ميكني//م ن//ه اينكه ضد آن كار كنيم. دو طرف گفتند كه چهار دور ماهانه ديگر مذاكرات را كه دور بعدي مربوط به 17 ژوئيه خواهد بود، برگزار خواهند كرد با اين هدف كه 27 كش//ور ديگر اتحاديه اروپا پاييز امس//ال با رفتن به مرحله مذاكرات تجاري موافقت كنند. آنها در بيانيهاي گفتند: مذاكرات به دو زبان انگليسي و فرانسوي خواهد بود. ديويس گفت: نخستوزير انگليس روز پنجشنبه در يك نشست اتحاديه اروپا پيشنهادهايش درباره حقوق سه ميليون تبعه اتحاديه اروپاي ساكن بريتانيا و يك ميليون بريتانيايي ساكن اتحاديه اروپا را ارائه و دولت انگليس روز دوشنبه آينده طرح دقيق خود را منتش//ر خواهد كرد. مقامهاي اتحاديه اروپا پيشتر به ترزا مي هشدار داده بودند، آنقدر زود در مذاكرات اين پيش//نهاد را ندهد. بارنيه هش//دار داد: مذاكرات بايد تا اكتبر 2018 به نتيجه برسد تا طرفها زمان براي تصويب توافق نهايي تا مارس 2019 را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.