پشتيباني از پايگاههاي آمريكا در آفريقا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا- پنتاگون82 ميليوندالراعتباربرايسرويسهايحمايتيدر پايگاه جيبوتي و ساير پايگاههاي نيروي دريايي آمريكا در آفريقا اختصاص دادهاست. وزارتدفاعآمريكادربيانيهاياعالمكرديكشركتمقاطعهكار آمريكايي مستقر در تگزاس قراردادي به ارزش بيش از 28 ميليون دالر را برنده شده و طبق آن بايد از پايگاه آمريكا در جيبوتي و ساير پايگاههاي آن در آفريقا پشتيباني عملياتي كند. در اين بيانيه آمده است: پشتيباني عملياتي شامل تمام خدمات براي تعمير و نگهداري خودروهاي زرهي و تجهيزات، خدمات اضطراري و آتشسوزي، كنترل آفات، مديريت زبالههاي جامد، عملياتهاي هوايي، امنيت عمومي ...و ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.