وزير خارجه قطر به واشنگتن ميرود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايس/نا- وزير امور خارجه قطر اعالم كرد قرار است ظرف چند روز آينده به منظور گفتوگو با مقامات آمريكا درباره بحران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس به واشنگتن سفر كند.

محمد بن عبدالرحمان آلثاني در اظهارات خود به رسانههاي قطري تاكي//د كرد كه قصد دارد درباره راههاي همكاري براي آش//تي دوحه با كشورهاي عرب حاشيه خليجفارس پس از قطع روابط ديپلماتيك آنها با كشورش به واشنگتن سفر كند. وزير امور خارجه قطر تصريح كرد دوحه آمادگي كامل براي دستيابي به راهحل فراگير بحران كنوني و پايان دادن به قطع روابط ديپلماتيك ميان قطر و كشورهاي عربي در زمينه اتهامات وارده به اين كشور مبني بر حمايت مالي از تروريسم را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.