عدم برگزاری همهپرسي استقالل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا- وزراي خارجه اتحاديه اروپا از اقليم كردستان عراق خواستند از انجاماقداماتيكجانبهبپرهيزد. وزرايخارجهاتحاديهاروپادوشنبهگذشته در نشست خود در بروكسل از اقليم كردستان عراق خواستند از اقدامات يكجانبه بپرهيزد و مشكالت خود با عراق را از طريق گفتوگو حل كند. اين درخواست بعد از اعالم تصميم اخير اقليم كردستان عراق براي برگزاري همهپرسياستقاللدر52 سپتامبراست.دراقداميكهباانتقادعراقوتركيه روبهرو شد، اقليم كردستان عراق كه در سال 1992 شكل گرفت روز 25 سپتامبر آينده )سوم مهر( را روز برگزاري همهپرسي استقالل تعيين كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.