توقفموقتعملياتجنگندههاياستراليادرسوريه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آسوش/يتدپرس- در پي براندازي جنگنده سوريه توسط آمريكا، حمالت هوايي استراليا عليه مواضع داعش در سوريه متوقف شد.

استراليا اين اقدام را در راستاي تدابير پيشگيرانه انجام داده است چراكه روس//يه اعالم كرده پس از اين حادثه جنگندههاي ائتالف ضدداعش به رهبري آمريكا در سوريه را هدف قرار خواهد داد. يك سخنگوي وزارت دفاع استراليا اعالم كرد: بهطور موقت عمليات هوايي جنگندههاي استراليا متوقف ميشود. وي ادامه داد: وزارت دفاع استراليا وضعيت به وجود آمده را از نزديك مورد بررسي و نظارت قرار ميدهد. البته اين مساله تاثيري بر حمالت هوايي در عراق نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.