مذاكره مستقيم درباره بحران قطر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا- به دنبال باالگرفتن تنش ميان قطر و ديگر كشورهاي عربي حوزه خليجفارس، اتحاديه اروپا از كشورهاي منطقه خواست تنشها را كاهش داده و مذاكرات مس//تقيم برگزار كنند. فدريكا موگريني گفت: هر اختالف و تنشي ميتواند و بايد پاي ميز مذاكره، از طريق گفتوگو، دستيابي به راههاي مشترك و به صورت سياسي حل شود. وي افزود: هيچ اقدام يكجانبهاي نبايد اتخاذ شود. از تمام طرفين درگير دعوت ميكنيم تنشها را كاهش دهند و به برگزاري مذاكرات مستقيم بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.