شوناسپايسربهدنبالتغييرجايگاهشدركاخسفيد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رويترز- يك مقام ارشد دولت آمريكا و سه منبع آگاه به تغييرات دولتي فاش كردند شون اسپايسر، دبير مطبوعاتي كاخ سفيد به دنبال گرفتن يك نقش راهبرديتر در دولت است تا حضورش را در جلسات مطبوعاتي روزانه كاخ سفيد كمتر و در عين حال جانشينهايي براي خود در اين سمت پيدا كند. منابعمذكورگفتنداسپايسربهدنبالجانشينهاييبرايخودشدر نقش سخنگوي كاخ سفيد و همچنين مدير ارتباطات است. معاون دبير مطبوعاتي كاخ سفيد گفت: همچنان كه ما به دنبال گسترش عمليات ارتباطاتي خود هستيم، به دنبال به كارگيري افراد زيادي بودهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.