افتتاح اولين كريدور هوايي ميان هند و افغانستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

-AFP كريدور هوايي ميان هند و افغانستان با پرواز اولين هواپيماي باريحامل06تنمحمولهدراينكريدورروزدوشنبهافتتاحشد. مقامهاي هند و افغانستان اميدوارند با انجام پروازهاي فراوان از كريدور هوايي دو كشور شركتهاي آنها پاكستان را كه محدوديتهاي شديدي براي انتقال محمولههاي اجناس از هند به افغانستان از راه زميني اعمال ميكند، دور بزنند. رييسجمهور افغانستان در مراسم افتتاحيه اين كريدور گفت: هدف ما تغيير كشور افغانستان و تبديل آن به يك كشور صادركننده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.