تاثير انتشار اوراق صكوك در بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در هفته دوم خردادماه در جلسه هيات دولت با انتشار 10 هزار ميليارد توم//ان اوراق بهادار صكوك براي اجراي پروژهها موافقت ش//د. مدير اداره نظارت بر ناش//ران بورس اوراق بهادار تهران در اين مورد معتقد اس//ت كه اين تصميم ميتواند نقدينگي را از بازار س//هام به سمت اوراق بدهي روانه كند. روحاهلل حس//ينيمقدم در گفتوگو با ايس//نا در پاسخ به اينكه دهم خردادماه در جلسه هيات دولت با انتشار اوراق بهادار صكوك اسالمي براي اجراي پروژهها موافقت و قرار ش//د 100 هزار ميليارد ريال اوراق صكوك اسالمي منتشر شود. به نظر شما اين موضوع چه تاثيري ميتواند در بازار سرمايه داشته باشد، اظهار كرد: انتشار اوراق از جانب هر شخصي كه باشد چه دولت و چه ش//ركتها در وهله نخس//ت بايد ديد چه ميزان نقدينگي در ب//ازار وجود دارد و با چه نرخي ميتوان تامين مالي انجام داد. به نظرم در بازار س//رمايه بايد با وسواس بيشتري انتشار اوراق بهادار صورت گيرد. حس//ينيمقدم ادامه داد: بايد انتش//ار اوراق به نحوي باش//د كه براي بازار س//رمايه، هم يك جريان ورودي براي نقدينگي ايجاد ش//ود و هم جريان خروجي وجود داش//ته باشد. اگر اين اتفاق نيفتد پيامدش افزايش نرخ در بازار اس//ت. ديگر پيامد اين موضوع آن اس//ت كه بازارهاي ديگر از جمله بازار سهام لطمه ميبينند. مدير اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران افزود: اگر ش//رايطي براي ايجاد جريان دائم نقدينگي به سمت بازار فراهم شود، اين بازار نرخ را بهتر كشف ميكند و شفافتر ميشود، در آن صورت به س//اير بازارها مانند بازار س//هام لطمهاي وارد نميشود. البته اگر بررسي علمي انجام دهيم شايد روز گذشته كسي نتواند به قطعيت بگويد كه لطمهاي كه به بازار س//هام خورده قطعا به خاطر بازار بدهي است. وي توضيح داد: با توجه به اينكه در بازار بدهي نرخ بدون ريسكي تعيين ميشود اين موضوع در انتظارات سرمايهگذاران در بازار سهام تاثيرگذار است و اين موضوع باعث ميش//ود ركودي در بازار سهام ايجاد شود. حسينيمقدم در پاس//خ به اينكه آيا بازار س//رمايه توان جذب حجم 100 هزار ميليارد ريال اوراق صك//وك را دارد، گفت: در اين مورد نميتوان اظهارنظر كرد اما بازار س//رمايه نشان داده كه بازار بدهي ميتواند در اين بازار به صورت كاراتري از آنچه در بازار پول است شكل گيرد و براي تعيين قيمت بهتر و شفافتر از بازار پول عمل كند. اميدواريم دولت هم اين مالحظات را در نظر بگيرد و از ظرفيتهاي بازار س//رمايه استفاده كنند. مدير اداره نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار تهران در پاس//خ به اينكه در حال حاضر اس//ناد خزانه اسالمي هم نقدينگي زيادي را جذب خود كرده، نظر شما درباره اين اوراق چيست، اظهار كرد: اگر اسناد خزانه اسالمي در بورس هم نبود اين اتفاق ميافتاد. هر اوراقي كه پشتوانهاش دولت باشد باعث به وجود آمدن نرخي ميش//ود. حتي اگر آن اسناد بدهي در بازار پول و بازار سرمايه هم منتشر نشود باز هم نقدينگي جذب ميشود و نرخ ايجاد ميكند. وي با اشاره به بانكها و موسسههاي غيرمجاز پولي گفت: وقتي اين همه موسسات داراي مجوز و زمينه س//رمايهگذاري در آنها وجود دارد، اما باز هم منابع پولي به س//مت موسسات غيرمجاز ميرود يعني هر زمان و هر جايي بازاري شكل گيرد از آن پول خارج خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.