رشد شاخص بعد از 3 روز

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در سومين روز معامالت تاالر شيشهاي در اين هفته شاخص كل هش//ت واحد رش//د كرد و شاخص آزاد شناور با 35 واحد افزايش روبهرو ش//د، اما شاخص بازار اول افت 42 واحدي را تجربه كرد. روز گذش//ته در نمادهاي تاثيرگذار روي شاخص حقوقيها بيشتر نقش خريدار را بازي كردند. به گزارش ايسنا، روز گذش//ته ش//اخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق به//ادار تهران در ميانه س//اعات معامالت 22 واحد افت كرد، ام//ا در نهايت توانس//ت با ف//راز و فرودهايي پس از آن حدود هش//ت واحد نس//بت به روز گذشته رش//د كند و در تراز 78 هزار و 867 واحدي بنشيند. شاخص كل هم وزن نيز در اين مدت 24 واحد رش//د كرد و ب//ه رقم 16 هزار و 963 واحدي رسيد. در عين حال شاخص آزاد شناور با تنها 35 واحد رشد ع//دد 85 هزار و 734 واحدي را تجربه كرد و ش//اخص بازار اول با 42 واحد افت به رقم 54 هزار و 364 واحدي رس//يد. همچنين شاخص بازار دوم با رشد 295 واحدي رو به رو شد و در كانال 176 هزار و 894 واحدي ايستاد. در معامالت روز گذشته نماد پتروش//يمي مبين، شركت ارتباطات سيار ايران و معدن//ي و صنعت//ي گلگهر هر يك به ترتيب ‪16 93،‬ و 13 واحد تاثير مثبت در نوس//انات دماسنج بازار سرمايه داشتند. در نماد پتروش//يمي مبين نزديك به 84 درصد از خريدها و 76 درصد از عرضهها مربوط به افراد حقوقي بود. همچنين در نماد ش//ركت ارتباطات سيار ايران و معدني و صنعتي گلگهر نيز حدود 97 درصد از خريدها را حقوقيها برعهده داش//تند. در ادام//ه روند ركودي بازار روز گذش//ته نيز تعداد زيادي از سهامهاي گروه خودرو با روند كاهشي در قيمت پاياني مواجه شدند. در گروه فلزات اساسي نيز روز گذشته تعدادي از نمادها با روند رو به كاهش در قيمت پايانيش//ان مواجه ش//دند، اما تعداد بيشتري از سهمها شاهد روند افزايشي بودند هرچند كه اين افزايش چندان چشمگير به نظر نميآمد. عالوه بر اين در گروه اس//تخراج كانههاي فلزي نيز سهمهايي كه رشد كردند از رون//د صعودي كمي برخوردار بودند و دو س//هم اندكي در قيمت پايانيشان افت كردند. اكثريت قنديها نيز روز گذشته روند كاهش//ي را تجربه كردند بهطوري كه نمادهاي قند ثابت خراسان، ش//هد و فرآوردههاي غذايي و قند چهارمحال بيش از چهار درصد روند كاهش//ي را در قيمتش//ان تجربه كردند و نمادهاي قند هگمتان، قند نيش//ابور و قند شيرين خراسان مقداري رشد يافتند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 100 ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست به دس//ت ش//دن بيش از 40 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامل//ه ط//ي 30 هزار و 941 نوبت داد و س//تد بود. از جمله معامالت درون شهري روز گذشته ميتوان به داد و ستدهايي در نماد پتروشيمي جم، صنايع پتروشيمي خليج فارس، بانك ملت، پتروش//يمي مبين، س//رمايهگذاري غدير و ملي صنايع مس ايران اش//اره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.