55 ميليون تن فوالد را چه كنيم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اي//ران براي مص//رف 55 ميليون تن فوالد هدفگذاري ش//ده و بايد واحدهاي متع//دد توليد مصنوعات فل//زي و كارخانههاي//ي همچ//ون خودرو، ماشينس//ازي، لوازم خانگي ...و راهاندازي كند.

ايران با توسعه واحدهاي زيرسقفي كنون//ي و ب//ه بهرهبرداري رس//يدن واحدهاي در حال س//اخت در حوزه ف//والد ميتواند در س//الهاي آينده ب//ه هدفگذاري تولي//د 55 ميليون تن فوالد در س//ال برس//د اما سوال مهم اين اس//ت كه آيا براي مصرف اين ميزان توليد برنامهريزي جامعي طراحي شده است؟ بهادر احراميان در اي//ن خصوص گف//ت: باتوجه به آمار كنوني، مصرف ساالنه فوالد در كش//ور 14 تا 15 ميليون تن اس//ت كه اين عدد در س//الهاي آينده نيز باتوجه ب//ه روند توس//عه طرحهاي عمراني، زيرس//اختها، مسكن و به صورت كلي مص//رف داخلي صنايع كش//ور چندان تغييري نخواهد كرد و در اي//ن بين نكته مهم اين اس//ت ك//ه دولت و مس//ووالن كه به دنبال ايجاد ظرفيتهاي جديد هستند چه برنامهايبراي04ميليونتنظرفيت هدفگذاري شده باقي مانده دارند.

به گزارش مه//ر اين عضو هيات نماين//دگان اتاق تهران با بيان اينكه توليد فوالد در س//ال گذش//ته 18 ميلي//ون تن فوالد خ//ام 14) تا 15 ميلي//ون تن مصرف داخلي س//ه تا چهار ميليون تن صادرات( بوده است ولي ظرفيت نصبشده كنوني فوالد خام در كشور 30 ميليون تن است، ميگويد: هدفگذاري مسووالن براي توليد 55 ميليون تن فوالد در كشور رس//يدن به 15 ميليون تن صادرات ف//والد و مص//رف 40 ميليون تني در كش//ور اس//ت كه از اين عدد در واق//ع 15 ميليون تن مصرف واقعي داخلي است و 25 ميليون تن مصرف ظاهري است كه براي توليد كاالهاي صادراتمحور بايد مورد استفاده قرار گي//رد و اين يعني اي//ران به يكي از بزرگترين توليدكنندگان مصنوعات فلزي در منطقه و جهان تبديل شود؛ نكتهاي كه در حال حاضر بسترهاي آن فراهم نيست.

احراميان در ادامه با بيان اينكه س//رانه مصرف واقعي داخلي فوالد در كش//ور ح//دود 170 ت//ا 200 تن در س//ال اس//ت كه با بسياري از كش//ورهاي ديگر مشابهت دارد، اظهار كرد: در كش//ورهاي صنعتي همچون ك//ره، چي//ن، ژاپن، هند ...و ب//ه دلي//ل آنك//ه توليدكننده خودرو، ماشينآالت صنعتي، لوازم خانگي ...و صادراتي هستند، سرانه مصرف ظاهري توليد فوالد و انواع ورقه//اي فلزي ...و باالس//ت زيرا كارخانههاي بس//ياري براي توليد كاالهاي صادراتي، ماشينآالت ...و دارن//د و حاال اگ//ر هدفگذاري ما هم رس//يدن به توليد 55 ميليون تن فوالد است بايد ابتدا به مصرف اين حجم فوالد فكر كنيم و بايد به يك//ي از بزرگترين توليدكنندگان كاال و مصنوعات فلزي تبديل شويم ت//ا بتوانيم اين حجم توليد فوالد را مصرف كنيم وگرنه رسيدن به اين عدد نهتنها س//ودي نخواهد داشت كه باعث از بين رفتن ميلياردها دالر سرمايه كشور خواهد شد.

وي با بيان اينكه ساخت و نصب ظرفيته//اي جدي//د فوالد ش//بيه دكمههايي اس//ت كه بايد بعد براي آن به دنبال كت بود، ميگويد: كشور ما براي جذب سرمايهگذاران داخلي و خارج//ي و راهان//دازي واحده//اي جديد با مشكالت بس//ياري روبهرو اس//ت و به نظر نميرسد با توجه به قوانين كنوني، مشكالت ارزي و نرخ ارز، قواني//ن دس//توپاگير اداري ...و بسترهاي الزم براي تبديل شدن به كشوريصنعتيهمچونببرهايآسيا در ايران فراهم باش//د كه در مرحله بع//دي بتواند اين ميزان توليد فوالد را مصرف كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.