كار مفيد در محيطهاي اداري فقط 02دقيقه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عضو ش//وراي مركزي حزب اسالمي كار ميگويد عدم استفاده شايسته از ظرفيت و خالقيت نيروهاي انساني و كمتوجهي به مسايل رفاهي و بيمهاي نيروي كار مهمترين دليل پايين بودن سرانه كار مفيد در محيطهاي كار است.

حميد نجف اظهار كرد: براي باال بردن بهرهوري محيط كار نيازمند استفاده از ظرفيت و توانمندي نيروهاي انساني هستيم به نحوي كه انگيزه كار در فرد تقويت و مشتاق انجام كار شود و به دليل نارضايتي از محيط و شرايط كار يا پايين بودن دستمزد وقت خود را به بطالت نگذراند.

وي با طرح اين پرسش كه چرا در بسياري از ادارات و سازمانها، متوسط كار مفيدبه02 دقيقهبيشترنميرسد،ادامهداد:اينامرداليلمختلفيداردكهيكي از آنها عدم استفاده مفيد و شايسته از ظرفيت و توانايي نيروي انساني است.

نج//ف گفت: بنگاهي كه ني//روي كارش فقط 20 دقيقه كار مفيد دارد، هرگز به بهرهوري نميرسد. نيازمند استفاده از ظرفيتهاي علمي كشورهاي موفق در اين زمينه هستيم و بايد از تجربيات الگوبرداري كنيم تا براساس آن معيارها پيش رويم.

عضو شوراي مركزي حزب اسالمي كار سوءاستفاده و بهرهكشي از نيروي انساني، تبعيض و مقايسه رفتاري در محيط كار را از ديگر عواملي نام برد كه انتظار بهرهوري و ارائه توليد باكيفيت را ناممكن ميسازد.

نجف به ايس//نا اف//زود: در بعض//ي از ادارات و كارگاهها مدل كار كردن بهگونهاي است كه كار نكردن يا اصطالحا وقت گذراندن به يك عادت براي نيروهاي انس//اني تبديل ميشود و ساختار مجموعه، مديريت حاكم بر آن و اجرا يا عدم اجراي برخي قوانين و مقررات در اين زمينه موثر است و در چنين سيستمي اگر چند نيروي فعال هم وجود داشته باشد، خود به خود بيانگيزه ميشوند.

وي ناكافي بودن حقوق و پايين بودن دستمزد را از ديگر عوامل موثر در پايين بودن سرانه كار مفيد دانست و تاكيد كرد: در تمام دنيا اصول بهرهوري نيروي انساني با دقت رعايت ميشود و صاحبان بنگاههاي اقتصادي در قبال بازدهي مجموعه و كيفيتي كه براي توليد خود متصور هستند، تامين نيروي انساني و رفاهيات او كه شامل خانه، ماشين و دستمزد مكفي است، در نظر ميگيرند. به همين دليل ميبينيم كه فرد حتي قبل از شروع كار دستمزد يا پاداش ميگيرد تا باانگيزه قويتر مشغول كار شود و طبعا در اين حالت سطح انتظار و توقع از نيروي كار باال ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.