حادثهاي مهم در ادبیات معاصر ايران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - پیشخوان

ناهي/د كبيري- از اينكه قلم پرب//ار و زبان زالل و صميمي فريبا وفي توانست از مرزها عبور كند و در ميان آن همه آثار رسيده در يك مسابقه بدرخشد و او را به عنوان يك نويسنده ايراني مورد تحسين مخاطبان بسيار خارجيقراردهدبسيارخوشحالم.مناينپيروزيراابتدا به خود او كه داراي شخصيت دوستداشتني و مهرباني نيز هست تبريك ميگويم و بعد به جامعه نويسندگان و اهل قلم ايران.

يكي از دستاوردهاي مهم اين جايزه اين است كه اهالي فرهنگ و ادبيات جهان را واميدارد كه نسبت به ادبيات معاصر ايران نگاه جديتري داشته باشند و اين حادثه بسيار مهمي است كه بعد از جهاني شدن سينماي ايران اكنون در زمينه ادبيات نيز اتفاق افتاد. اما در پاسخ به اين سوال مشخص كه درباره تاثير پيروزي يك زن نويسنده بر ادبيات ايران است؛ بايد بگويم در ارزيابي كارهاي هنري آنچه مورد بررسي قرار ميگيرد خود كار است و نه جنسيت و مليت و مذهب پديدآورنده. پس اين پيروزي از جهتي اگر از سوي يكي از همكاران مرد هم به دست ميآمد، براي ما همين دستاورد و شادماني را داشت اما از آنجا كه در كشورهاي مردساالري نظير ايران كه قانون را مردان مينويسند و در مسير تاريخ نيز هميشه خواستهاند زن را در سطح دوم و در حاشيه قرار دهند. اين يك پيروزي تاريخي است و بيشتر بر دل مينشيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.