عدم رعایت منع قانون

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

باوج//ود ممنوعیت مکاتبات اداری دولت//ی و غیردولت//ی بر بستر پیامرس//انهای خارجی، برخ//ی س//ازمانهای دولتی در کاناله//ای خ//ود مت//ن کامل بخشنامهها، آییننامه، آخرین مصوب//ات و دس//تورالعملهای اجرایی را به اشتراک میگذارند، بالاش//کال ب//ودن گ//ردآوری و ارائه مستقیم این اسناد عمومی شبهه دارد.

چن//دی پیش ب//ا فراگیری پیامرس//ان تلگرام بین کاربران ایرانی اس//تفاده از بستر تلگرام بی//ن س//ازمانهای دولتی نیز باب شد.

پس از مطرح ش//دن موضوع مکاتب//ات اداری روی تلگرام در رسانهها، این موضوع به یکی از موارد انتقاد از پیامرسان تلگرام اضافه و حساس شد.

وزی//ر ارتباط//ات و فن//اوری اطالع//ات در پاس//خ ب//ه ای//ن موضوع گفت: » اگر دس//تگاهی برای امور خود از ش//بکه تلگرام اس//تفاده میک//رده ت//ا به حال اش//تباه میکرده اس//ت؛ اشتباه محض اس//ت که دس//تگاههای دولتی بخواهند کارهای کش//ور را از طری//ق تلگرام که ش//بکه خارجی اس//ت انج//ام دهند که البته من سراغ ندارم دستگاهی تاکنون اقدام ب//ه این کار کرده باشد و مس//ووالن دستگاههای اجرایی نباید به شبکه پیامرسان خارج//ی برای انج//ام امور مهم اداری اعتماد کنند.«

به گزارش فارس همچنین در این رابطه عبدالصمد خرمآبادی مع//اون قضایی دادس//تان کل کشور در پاسخ به این سوال که مدتی پیش مطرح شده بود که استفاده سازمانها و دستگاههای دولتی از ش//بکههای اجتماعی تلگرام تخلف است و آیا در این زمینه پیگیریهایی انجام شده یا خیر؟ گفت: »برخی از نهادها از این شبکه اجتماعی استفاده کرده بودند که تذکر داده ش//د و البت//ه بخش//نامهای برای این مساله صادر شد که این موضوع را تخل//ف دانس//تند و اگ//ر این موضوع منجر به خروج اطالعات از کش//ور ش//ود به نح//وی که دیگران بتوانند از این اطالعات استفاده کنند قطعا جنبه کیفری هم پیدا خواهد کرد.

اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداریشان از این شبکه اس//تفاده میکنند، قطعا علیهشان اعالم جرم خواهد شد و به طور ج//دی با آنها برخورد میشود.«

برای حل و فصل این موضوع برای همیش//ه، در فروردین ماه امسال در جلس//ه شورای عالی فضای مجازی ممنوعیت مکاتبات اداری دولتی و غیردولتی توسط پیامرسانهای اجتماعی خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.در این جلسه به صورت مشخص مصوب شد که استفاده نهادها و موسسات دولت//ی و عموم//ی غیردولتی از پیامرس//انهای اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع است.

بنابرای//ن ب//ه نظر میرس//د اکنون با مصوبه شورا این موضوع تعیینتکلیف شده باشد.

اما در ح//ال حاضر نیز برخی سازمانهای دولتی و غیردولتی به دلیل فراگیری تلگرام بین کاربران و برخورداری از جمعیت مخاطب مستقیم زیاد، از بستر تلگرام برای اطالعرسانی اس//تفاده میکنند و این روش اطالعرس//انی گاهی شبهاتی را ایجاد میکند.

برای مثال در برخی کانالهای متعلق به سازمانهای دولتی، متن کاملبخشنامهها،آییننامه،آخرین مصوباتودستورالعملهایاجرایی به اشتراک گذاشته میشود.

اس//نادی که انتشار عمومی آنها منع ن//دارد و احتماال روی پورتالهای دستگاههای مربوطه نیز قرار میگیرند.

اکنون مشخص نیست وقتی مع//اون قضایی دادس//تان کل کش//ور میگوید »اگر این اقدام منج//ر به خ//روج اطالع//ات از کشور شود به نحوی که دیگران بتوانند از این اطالعات استفاده کنند، قطعا جنب//ه کیفری هم پیدا خواهد کرد« درباره انتشار این اس//ناد روی تلگ//رام صدق میکند یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.