آسیاتک، برترین اپراتور حوزه ثابت کشور شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شرکتهایی که دادههای مذکور را برای تحلیل و بررسی از حزب جمهوریخواه دریافت کردهاند،

و ن//امدارند.پایگاهداده مذکور در ژانویه سال 2017 به روز شده است.

در این پایگاه داده، اسامی، تاریخ تولد، آدرس منزل، شماره تلفن و جزییات مربوط به ثبت نام رایدهندگان و حتی اطالعات مربوط به قومیت و مذهب آنها موجود بوده است.

رمزگ//ذاری روی اطالع//ات مذکور بعد از 12 روز در تاریخ 14 ژوئ//ن صورت گرفته و هنوز مش//خص نیس//ت هکر ی//ا هکرهایی کل اطالعات یاد ش//ده را برای سوءاس//تفادههای بعدی بارگذاری کردهاند یا خیر.

نتای//ج رتبهبن//دی و انتخ//اب اپراتورهای برتر سال 95 در حوزههای ثابت و س//یار براس//اس الگوی بومی رگوالتوری اعالم شد.

محمدعلی یوسفیزاده، مدیر عامل شرکت آسیاتک با اعالم این خبر افزود: این موفقیت در راستای تبدیل شدن این ش//رکت به مطلوبترین اپراتور ارائهدهنده خدمات ارتباطی به عنوان چشمانداز آسیاتک تا سال 1400 به دست آمده است.

وی با اشاره به تالش مضاعف پرسنل آسیاتک، ارتقای زیرساختها، کسب و بومیسازی دانش و تخصص روز دنیا، جوانگرایی و استفاده از متخصصان داخلی به همراه به کارگیری آخرین فناوریهای موجود در دنیا به عنوان اصلیترین دالیل کسب این عنوان افزود: سرعت رشد و به کار گیری شاخصههای علمی در شرکت آسیاتک به صورت چشمگیری در حال افزایش است. یوسفیزاده ادامه داد: ارزیابی، رتبهبندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزههای ثابت و سیار برای هفتمین سال پیاپی توسط سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مشارکت حداکثری اپراتورها و با تاکید بر معیارهای افزایش رضایت مشترکین، تعامل با رگوالتوری، ایجاد فضای رقابتی سالم، قانونمداری، رعایت الزامات پروانهای و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 95 انجام شده است.

مدیر عامل آسیاتک افزود: نقش رگوالتوری به عنوان برنامهریز و ناظر اصلی این مدل، نقشی بیبدیل و انکارنشدنی است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اعمال ارزیابیهایی تخصصی متشکل از سه معیار توانمندساز)برنامهریزیقانونمدار،فرآیندهایسازمانیوبسترسازیارتقای کیفیت سرویس( و سه معیار نتایج )رگوالتوری و جامعه، مشتریان و نتایج عملکردی( و 21 زیر شاخص، یکی از به روزترین و جامعترین مدلهای کاربردی در این زمینه را ارائه و اجرا کرده است.

وی گفت: کس//ب رتبه نخس//ت در بخش دارن//دگان پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت)PCF( توسطشرکتانتقالدادههای آسیاتک، برگ زرین دیگری در روند رو به رشد شرکت آسیاتک در سالهای اخیر اس//ت؛ روندی که به زودی با اجرایی ش//دن عرضه سیمکارتهای دیتای آسیاتک، راهاندازی رسمی بزرگترین و امنترین دیتاسنتر کشور در برج میالد و عرضه س//هام این شرکت در بازار بورس رسمی کشور و چند پروژه مهم دیگر، در بین سایر شرکتهای فعال در این حوزه، بیش از پیش نمود خواهد داشت.

محمدعلی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک در پایان ضمن اشاره به ادامهدار بودن روند رو به رشد کیفیت خدمات این شرکت و به تبع آن ارتقای س//طح ارتباطات و زندگی هموطنان، کسب رتبه اول به انتخاب مردم کشور بر اساس ارزیابی سراسری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در س//ال 1395 و همچنین کسب رتبه اول برترین شرکت در بین دارندگان پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) را به همکاران و مشترکین در سراسر کشور به عنوان سرمایههای اصلی شرکت انتقال دادههای آسیاتک تبریک گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.