اعالم اطالعات خصوصی تمام رایدهندگان آمریکایی در آمازون

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

یک ش//رکت امنیت س//ایبری اخیرا پی برده که پایگاه دادهای متش//کل از اطالعات 198 میلی//ون رایدهن//ده آمریکایی بدون هیچگونه حفاظ امنیتی روی سرورهای شرکت آمازون در دسترس عموم قرار گرفته است.

به گزارش مهر به نقل از راش//ا تودی، علت این امر سهلانگاری شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رییسجمه//ور فعلی آمریکاس//ت که در زمان برگ//زاری انتخابات ریاس//تجمهوری این کشور، دادههای مذکور را برای تحلیل رفتار رایدهی مردم و پیشبینی اولویتهای سیاس//ی آنها در آینده در اختیار گرفتهاند.

کارشناس//انامنیتیشرکتامنیتس//ایبری در کالیفرنیا میگویند در تاریخ 12 ژوئن یعنی یک هفته پیش بدون هیچ دردس//ری به این اطالعات دسترس//ی یافتهاند و حدود 1/1 ترابای//ت اطالعات خصوص//ی 198 میلیون آمریکایی را از اینترنت بارگذاری کردهاند.

آنها میگویند 24 ترابایت فایل دیگر هم روی س//رورهای کلود شرکت آمازون ذخیره شده بود که هر کسی قادر به بارگذاری آنها بوده اس//ت، زیرا هیچ کلمه عبوری برای دسترس//ی به این فایلها در نظر گرفته نشده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.