شرکت سهامی آب منطقهای بوشهر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در نظر دارد به منظور مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصاالت GRP مورد نیاز طرح خط انتقال آب تحت فشار ایستگاه پمپاژ حاج مهدی به شماره فراخوان 200961431000003 از طریق ارزیابی کیفی مطابق مشخصات زیر نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصالح اقدام نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و نمایندگیهای مجاز که تولیدات آنها استاندارد و دارای گواهینامه معتبر تضمین کیفیت محصول بوده دعوت میشود از تاریخ 96/3/31 تا 96/4/11 برای خرید اسناد به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.