یکهتازی بوئینگ در خاستگاه ایرباس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تسنیم-عضوهیاتمدیرهراهآهنجمهوریاسالمیایرانگفت:ایرانطی پنجسالآینده0056 کیلومترراهآهناحداثخواهدکرد.حسینعاشوری افزود: ایران در طی پنج سال آینده 6500 کیلومتر راهآهن احداث خواهد کرد. این آمارها، پروژههایی که پیشرفت کمی داشته را نیز شامل میشود. در عینحالاحداث0053 کیلومترراهآهندیگرپسازسال2202 هماکنون در حال مطالعه است.وی به سرمایهگذاری مورد نیاز برای این پروژهها اشارهای نکرد اما سعید محمدزاده، مدیرکل راهآهن جمهوری اسالمی ایران گفته بود، در چهار سال گذشته ایران ساالنه یک میلیارد دالر در پروژههای ریلی سرمایهگذاری کرده است و برای پنج سال آینده، این رقم به ساالنه 1/5 تا دو میلیارد دالر خواهد رسید.

حملونقل- دو غول هواپیماسازی دنیا اینب//ار در یکی از فرودگاههای نظامی اط//راف پاریس گرد ه//م آمدهاند تا آخرین دستاوردهایشان را به رخ هم بکشند؛ همزمان با برپایی نمایشگاه صنعت هوانوردی در منطقه » ل//و بورگه«، بوئینگ و ایرباس محصوالت تازه خود را به نمای//ش میگذارند. اهمیت این نمایشگاه به دلیل رقابت نزدیک این دو ش//رکت برای »تصاحب بازارهای جدید« و »تولید محصوالت نظامی« دوچندان ش//ده است؛ بهخصوص که در روزهای اخیر بوئینگ با یک طرح قرارداد 30 میلیارد دالری برای 737 طویلتر و جذب سفارشهای انبوه از ایرباس جلو افتاده است. این نمایشگاه برای میزبانش آنچنان اهمی//ت دارد که امانوئل ماکرون، رییسجمهور فرانسه با پرواز خود را به پاریس رسانده تا بزرگترین نمایشگاه صنعت هوایی را افتتاح کند.

دویچهول//ه گزارش ک//رده در حالیکه با ورود بازیگران جدید به بازار هوانوردی جهان رقابت تنگاتنگتر ش//ده است، شرکتهای بزرگ هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ قصد دارند در نمایش//گاه هوایی امس//ال پاریس گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. نمایشگاه هوایی پاریس یکبار دیگر عرصه رقابت دو غول هواپیماس//ازی جه//ان، یعنی ایرباس و بوئین//گ اس//ت که هرکدام ت//الش دارد سفارشات بیشتری از ایرالینهای جهان ثبت کند. این دو شرکت آمریکایی و اروپایی در تالش//ند تا با اعالم انعقاد قراردادهای بزرگ در نمایشگاه امسال، در این رقابت از یکدیگر پیشی بگیرند.

پنجاه و دومین دوره این نمایش//گاه که هر دو س//ال یکب//ار در منطقه لو بورگه در نزدیکی پاریس برگزار میشود، تا 25 ژوئن ادامه خواهد داش//ت. انتظ//ار میرود حدود 150 هزار نف//ر از فعاالن صنعت هوانوردی از 2370 ش//رکت جهان در این نمایش//گاه شرکت کنند.

در نمایش//گاه قبلی که در س//ال 2015 برگزار ش//د، ایرباس توانس//ت 421 فروند هواپیم//ا ب//ه ارزش 57 میلی//ارد دالر 51) میلیارد ی//ورو( ثبت س//فارش کند و 331 فرون//د هواپیما ب//ه ارزش 50 میلیارد دالر 44/6) میلیارد یورو( هم به شرکت بوئینگ س//فارش داده شد. اما بسیاری انتظار دارند تعداد سفارش//ات برای خری//د هواپیماهای مس//افربری جدید امس//ال پایینتر از دوره قبلی باشد.

می//زان ف//روش ش//رکتهای ایرباس و بوئینگ پس از موج فروش س//الهای قبل ب//ه ش//رکتهای آس//یایی و خاورمیانهای، در س//الهای اخیر افت کرده است. امسال انتظ//ار م//یرود هر ش//رکت ح//دود 200 س//فارش خرید دریافت کند. انتظار میرود امسال حدود 200 هزار بازدیدکننده عادی به این نمایشگاه بیایند که بسیاری از آنها به تماشای نمایش هوایی هواپیماهای نظامی عالقهمند هستند.

با وجود اینکه این نمایشگاه در خاستگاه »ایرب//اس« برگ//زار میش//ود ام//ا به محل یکهت//ازی بوئینگ با معرف//ی ورژن جدید 737 ش//ده اس//ت؛ بوئینگ با معرفی یکی از پرفروشتری//ن هواپیم//ای خ//ود، 737 فض//ای نمایش//گاه را تحتتاثیر ق//رار داده اس//ت. رویترز در این ارتباط نوش//ته است: پس از س//الها افزایش سفارش//ات ناش//ی از افزایش مس//افرتهای هوایی و س//اخته شدن هواپیماهایی با مصرف سوخت کمتر، با دورهای از کاه//ش تقاضا تولیدکنندگان جتهای مس//افربری درحالیک//ه بر برنامه زمانبندی فشرده تحویل هواپیماهای خود تمرک//ز کردهاند، به اهداف جاهطلبانه تولید میاندیشند.

به عنوان نشانهای از انتظار تقاضای کمتر، اکثر ش//رکتها در نمایشگاه امسال پاریس غرفهها و کارکنان خ//ود را کاهش دادند و فض//ای کمتری هم برای رس//انهها در نظر گرفتند. اما بوئینگ از همان روز افتتاحیه با پردهبرداری از 737» مکس «10 باعث ایجاد تحرکات زیادی شد و توجه همه را به خود جلب کرد. این هواپیماس//از آمریکایی اعالم کرد ب//رای این 737 جدی//د بیش از 240 س//فارش دریافت کرده است و الاقل از 10 مشتری هم تعهدنامه خرید گرفته است.

آجای س//ینگ، رییس خ//ط هوایی کم هزینههن//دی اس//پایسجت، در حالیک//ه ش//رکت او قراردادی موق//ت را برای خرید 40 فرون//د 737 مک//س 10 امضا کرده بود گفت: ظرفیت بسیاری از فرودگاهها در حال پر ش//دن است و برای چنین فرودگاههایی، ای//ن یک هواپیمای ایدهآل اس//ت. هر چند ایرباس هم فورا با دریافت س//فارش شرکت لیزین//گ هواپیمای محبوب قرارداد خرید 12 فروند شرکت ایرلیز، پاسخ رقیب را داد.

مدیر فروش ایرباس جان لیهی، چالش ایجادشده با بوئینگ را کوچک شمرد و گفت: بیشتر عالقهمندان خرید مکس 10 مشتریان موجود بوئینگ هستند که سفارشات خود از س//ایر مدلها را با این مدل عوض میکنند. او ادام//ه داد: فکر میکنیم 737 مکس 10 بیشتر رقیب مکس 9 است و به همین علت افراد زیادی سفارش خود را تبدیل میکنند. این در حالی اس//ت ک//ه بوئینگ اعالم کرد 09فروند س//فارش موقت کامال جدید برای مکس 10 دریافت کرده است که 50 فروند آنرا الیون ایر اندونزی سفارش داده است.

بوئینگ انتظار دارد برنده تمام042 فروند س//فارش و ابراز عالقه به خرید مدل جدید خ//ود که از حداقل 10 ش//رکت هواپیمایی متفاوت شرکتکننده در نمایشگاه هوایی این هفته به دست آورده، شود که ارزشی معادل بیش از 30 میلیارد دالر خواهد داشت. با در نظر گرفتن سفارشات سایر مدلها و تبدیل قرارداده//ای قبلی به مکس 01، ارزش کل سفارش//اتی که بوئینگ در پایان این روز به دس//ت آورده از 37 میلی//ارد دالر هم فراتر میرود درحالیکه ایرباس 12 میلیارد دالر به دست خواهد آورد.

رییس اجرایی ارشد دنیس مویلنبرگ در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ در نمایشگاه پاریس میگوید: معتقدیم زمان معرفی مکس 10 بهترین زمان ممکن بود. مکس 8 و مکس 9 همچن//ان قلب تپنده بازار خواهند ماند و مکس 10 هم به اینها اضافه خواهد شد و در کنار هم به کاهش هفت ساله تولید خاتمه داده خواهد شد. برای خرید001 فروند و همچنین توسط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.