بررسی امکانات مورد نیاز مساجد در محالت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محبوبه ابوالقاسمیمحم//د ص//ادق کولیون//د در مراس//م ضیاف//ت افطار شهرداری که با حضور سید مهدی محم//دی فرماندار شهرستان، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر قدس، منتخبان دوره پنجم شورای اسالمی شهر قدس، ریاست اداره ورزش و جوانان، سایر مسووالن شهرستان و پرسنل شهرداری قدس در محل تاالر تندیس برگزار ش//د، خدمت به مردم و تس//ریع در برطرف شدن مشکالت موجود در شهر قدس را از رئوس برنامههای مدیریت شهری قدس و پرسنل آن عنوان کرد.

ویخدمتبهمردمرااساسفعالیتهاییکمجموعهاجراییدانست و افزود: حل معضالت و کاس//تیهای موجود در شهر و برطرف کردن مشکالت مردم و شهروندان باید در اولویت کاری مسووالن قرار گیرد و در این راستا ضرورت دارد دستگاههای اجرایی با همدلی، همراهی و تشریک مساعی خدمت به مردم را در راس فعالیتهای خود قرار دهند.

فرامرزجمشیدپور،مدیریتارتباطاتواموربینالملل،حسنیرییسسازمانفرهنگی اجتماعی و براتی، رییس ستاد اقامه نماز شهرداری رشت در بازدید از مساجد و شرکت در محفلانسباقرآندرمسجدامامحسنمجتبی)ع(محلهمنظریهبایکدیگردیدارکردند. جمشیدپور در این مراسم خدمترسانی به شهروندان را از وظایف شهرداری برشمرد و اظهار کرد: وجود مسووالن شهرداری چیزی جز خدمترسانی به مردم نیست. وی با بیان اینکه مساجد کانونهای مهم فرهنگی و هنریهستندخاطرنشانکرد:دربرنامههایمحلهمحوریکهدربودجهساالنهشهرداریمطرحشدهاست،آمادهسازیزیرساختهای الزم برای فعالیتهای فرهنگی مساجد مورد توجه قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.