ساخت تراموا در برخی شهرها پیگیری میشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

معاون حملونقل وزیر راهوشهرس//ازی با اش//اره به سند توسعه مبتنی بر حملنقل همگانی (TOD) تاکید کرد: روح اصلی توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی با هدف جلوگیری از بلندمرتبهسازی بهصورت پراکنده و توسعه آن در جوار ایستگاههای حملونقل عمومی است. مهرداد تقیزاده، معاون حملونقل وزیر راهوشهرسازی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سند توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی) TOD) اظهار کرد: این سند نقطه عطفی در شهرسازی ایران به شمار میرود زیرا یک سند شهرسازی مبتنی بر حملونقل همگانی محس//وب میش//ود که در دو مرجع مهم در وزارت راهوشهرسازی به تصویب رسیده است.

تقیزاده در ادامه خاطرنشان کرد: به دنبال راهاندازی تراموا در برخی شهرها هستیم و کافی است در اطراف آن یک طرح TOD تهیه شود. وی با اشاره به اقدام تقریبا مشابه و نزدیک به TOD با نام تات که از سوی محسن هاشمی در مترو تهران انجامش//ده بود، گفت: ایش//ان در زمان مدیریت مترو به دنبال اجرای TOD بود که بنا بر محدودیتهای آن زمان موفق به اجرای کامل آن نشد اما این اقدام وزارت راهوشهرسازی کامال متفاوت با مدل اجرایی آن زمان در شهرداری تهران است.

تقیزاده با اش//اره به ارزش کار محسنهاشمی در مترو تهران تصریح کرد: در آن زمان مقرر شد در کنار ایستگاههای مترو ساختمانهای تجاری به نام مجتمعهای ایستگاهی بنا شود تا بتواند هزینه ساخت مترو را تامین کند که این کار نیز با موفقیت انجام شد. معاون حملونقل وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه »وزارت راهوشهرسازی به دنبال اجرای مدلی بسیار بزرگتر از نمونه انجامشده در شهرداری تهران است«، گفت: طبق طرح اولیه قرار است مجتمعهای مختلف با در نظر گرفتن فضاهای پیادهروی و بهاصطالح فضاهای زنده ش//هری ایجاد شود تا همانند کشورهای توسعهیافته، محلههای اطراف ایستگاههای حملونقل عمومی بهترین نقاط شهر را تشکیل دهند.

وی تصریح کرد: اگرچه هرچه شهرها بزرگتر باشد، دستها برای اجرای طرح بستهتر است اما این مساله جلوی پیشرفت ما را نخواهد گرفت و این طرح باید اجرا شود. تقیزاده با اشاره به روند پیشرفت و پیگیریهای انجام شده درخصوص انجام طرحهای TOD در کشور اظهار داشت: هماکنون چارچوب و نقشه راه TOD در قالب 130 صفحه تهیه شده است تا شهرداریها با سالیق مختلف نس//بت به اجرای TOD اقدام کنند بلکه براساس استانداردهای بینالمللی مجوزها را صادر کنند.

معاون وزیر راهوشهرسازی خاطرنشان کرد: در صورت وجود ایستگاههای مترو و قطارهای حومهای، منابع مالی حاصله از اجرای این طرح میتواند میان بخش شهری و راهآهن به عنوان متولی قطارهای حومهای تقسیم شود. تقیزاده با توجه به مشارکت شهرداریها و وزارتخانههای راهوشهرسازی، حملونقل یا راهآهن در سایر کشورها مانند فرانسه و آلمان در توسعه طرحهای TOD تصریح کرد: چنین اقداماتی باید در ایران نیز مورد تاکید قرار گیرد.

معاول حملونقل وزیر راهوشهرسازی در ادامه با بیان اینکه به دلیل آماده نبودن سند در گذشته ما قادر به ابالغ سند توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی در شهرها نبودیم« تصریح کرد: برای جلوگیری از عقب ماندن در این بخش به جای 10 ایستگاه در 30 ایستگاه راهآهن کشور مشاور شهرسازی و حملونقل در نظر گرفته شده است. همچنین در کنفرانس شهرسازی ریل پایه سه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده ارائه خواهد شد.

تق//یزاده در پایان به مزایای اجرای TOD یا همان توس//عه مبتنی بر حملونقل همگانی اشاره و تشریح کرد که این طرح باعث سوق یافتن مردم برای استفاده از حملونقل عمومی، افزایش توجیه اقتصادی در حملونقل همگان//ی، افزای//ش ارزش ملک در جوار ایس//تگاههای حملونقل عمومی میشود. همچنین باعث توجیه اقتصادی اجرا و ساخت در آن منطقه ناشی از افزایش مراجعه و کاهش هزینههای س//اخت پارکینگ در نتیجه امکان جذب س//رمایهگذاران میش//ود. به عالوه موجب میشود مناطق پیرامون حملونقل همگانی به محلی برای تفریح و گردش تبدیل ش//ود. از طرفی امکان ایجاد سهم حملونقل یکپارچه را افزایش میدهد و از ساختوساز و بلند مرتبهسازی در نقاط پراکنده جلوگیری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.