تهیه طرحهای ارتقای کیفیت محالت در مدیریت طراحی و معماری شهری

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مجید فرهزاد، مدیر عامل شرکت آبفای چهار محال وبختیاري ضمن تشریح راهکارهاي مدیریت مصرف برق گفت: کشاورزاني که در چهار ساعت اول شب در تابستان، میزان برق مصرفي خود را به صفر برسانند، درطول ساعات دیگر شبانهروز از برق رایگان برخوردار خواهند شد. وي در بیان جزییات این طرح خاطرنشان کرد: برق رایگان در اختیار کشاورزاني قرار خواهد گرفت که در طول ساعات پیکبار)91 تا32(چاههايکشاورزيخودراخاموشکنند.

دورهآموزشيتخصصيایمنيبرقویژهسیمبانانپیمانکاراناجرایيدرشرکتتوزیعنیرويبرقچهارمحالوبختیاريبرگزارشد. دوره تخصصي ایمني برق توسط دفتر آموزش با همکاري دفتر ایمني به مدت02 ساعت با حضور استاد مدعو، عبدالخالق مجیري و سیمبانان پیمانکاران اجرایي شرکت طي دوروز برگزار شد. محمدهاروني، مدیر دفتر ایمني وکنترل ضایعات شرکت هدف از برگزاري این دوره را آشنایي هرچه بهتر سیمبانان و گروههاي عملیاتي با خطرات ناشي از انرژي برق و راههاي کنترل وکاهش این خطرات عنوانکرد.

مدیر طراحی و معماری ش//هری ش//هرداری اصفهان گفت: مدیریت طراحی و معماری ش//هری شهرداری اصفهان در طول سال اقداماتی همچون تهیه طرحهای ارتقای کیفیت محالت در واحد مربوطه، تهیه طرحهای شهرسازی و ایدههای معماری را انجام میدهد. مسعود کریمیان در نشست خبری برنامههای شهرداری اصفهان در حوزه شهرسازی و معماری با اشاره به وظایف مدیریت معماری شهری اظهار کرد: انجام طراحی شهری به منظور تعیین تکلیف اراضی بزرگ داخل محدوده و گستره طرحهای ویژه شهر، ارتقای کیفیت محالت، ارتقای سیما و منظر شهری از وظایف مدیریت طراحی و معماری شهری شهرداری اصفهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.