زمان اختتامیه جشنواره ملي کارتون مدیریت پسماند مشخص شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آیین پایاني جشنواره ملي کارتون مدیریت پسماند که توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداري ساري و با همکاري خانه کاریکاتور ساري در حال برگزاری است، تیرماه سالجاري برگزار خواهد شد. بهارفر مدیرعامل سازمان و دبیر جشنواره با اعالم این خبر، اظهار داشت: طي چند سال اخیر سازمان مدیریت پسماند، عالوه بر تاکید بر وظایف و فعالیتهاي سازماني، اقدامات مطلوب و موثري در انجام فعالیتهاي فرهنگي و آموزشي داشته و با توجه به بازخوردهاي شهروندان و مسووالن، خوشبختانه در این زمینه گامهاي موفقي برداشته است.

وي در ادامه با اش//اره به اینکه اولین جش//نواره ملي کارتون مدیریت پس//ماند، بهار سالجاري با استقبال بسیار خوب هنرمندان مطرح کشوري برگزار شد، افزود: بعد از برنامهریزيهاي اولیه و اعالم فراخوان آثار، حدود 340 اثر از هنرمندان سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که به گفته داوران بینالمللي این جشنواره با توجه به تخصصي بودن موضوع، ارسال این تعداد اثر، کمنظیر و چش//مگیر بوده اس//ت. از بین این آثار 9 اثر در بخش اصلي و پنج اثر که از فعالیتهاي جانبي جشنواره بوده است، انتخاب شدند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.