تقاضایسوداگرانهسپردههاباعثگرانیخانه میشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مشاور وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه تاثیر خروج سپردههای بانکی و ورود نقدینگیهابهبازارهایرقیببستگیبهشدتوضعفمیزانآزادسازیسپردههای بانکی دارد، گفت: ورود تقاضای سوداگرانه سپردهگذاران نگران در بازار مسکن و سرازیر شدن نقدینگی از بانکها به بازار رقیب، موجب گرانی خانه میشود. غالمرضا سالمی با بیان اینکه برای کسانی که محتاطانه عمل کرده و سپرده خود را از بانکها خارج میکنند، بهترین بازار برای سرمایهگذاری بازار مسکن است، تاکید کرد: اگر خروج سپردهها از بانکها شدت گیرد میتواند تهدیدی برای بازار مسکن تلقی شود چراکه این تقاضاهایی که وارد بازار میشود، تقاضای سوداگرانه است و نه برای برطرفسازی نیاز مصرفی.

سالمی ادامه داد: البته ورود این نقدینگی به بازار مسکن موجب تسریع در ورود به دوره رونق میشود و بازار مسکن را تکان میدهد اما ممکن است با افزایش تقاضایسوداگرانهدربازارباافزایشقیمتهامواجهشویم.ویگفت:البتهدرطول چهار سال میزان افزایش قیمت در بازار مسکن همواره زیر نرخ تورم عمومی بوده و هنوز هم نرخ رشد قیمت مسکن زیر نرخ تورم است و اساسا حرکت متناسب با نرخ تورم برای رشد قیمتها منطقی خواهد بود.

مشاوروزیرراهوشهرسازیاظهارداشت:اگراز006 هزارمیلیاردتومانسپرده بانکها تنها یک درصد این رقم جذب بازار مسکن شود، به طور قطع این بازار سریعتربهرونقخواهدرسید.ویتاکیدکرد:بستهبهشدتوضعفمیزانخروج سپردهها از بانک این رفتار اقتصادی مردم تاثیرات مثبت و منفی در سایر بازارهای رقیب بازار مالی از جمله مسکن، طال و ارز خواهد گذاشت. البته اگر میزان خروج سپردهها در مدت زمان کوتاه رقم قابل توجهی باشد خطرات جدی برای اقتصاد کشوربهدنبالداردومنجربهفلجشدناقتصادمیشود.مشاوروزیرراهوشهرسازی گفت: اگر بخشی از این سپردهها وارد بازار مسکن شود منجر به تسریع در رونق میشود اما اگر نقدینگیها از بانکها به صورت تقاضای سوداگرانه به یکباره وارد بازار مسکن شود، میتواند برای این بازار خطر گرانی را به دنبال داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.