تاکید بر مصرف بهینه آب

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در نشستی که با مدیران ستادی و بهرهبرداران مناطق داشت گفت: تمامی کارکنان شرکت باید مانند سالهای گذشته تمام تالش خود را به خرج دهند تا بحران کمآبی در فصل تابستان در استان مهار شود به گونهای که آب شرب مردم به صورت پایدار تامین شود.

هاشم امینی با بیان اینکه خط قرمز آبفای استان اصفهان جیرهبندی آب در فصل تابستان است بیان کرد: اعتقادی به جیرهبندی آب در فصل تابستان نداریم. با وجود اینکه در تابستان سالجاری آبفای استان اصفهان با کمبود 2/7 مترمکعب جهت تامین آب شرب مواجه است اما باید با بهکارگیری از تمام پتانسیلهای موجود اعم از نیروی متخصص، بهکارگیری تکنولوژی همانند، سیستم تله متری، تله کنترل، سامانه فشار، سامانه نجما، GIS هر قطره از آب موجود به خوبی مدیریت شود تا توزیع عادالنه آب در پهنه استان اصفهان انجام پذیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.