افزایش میزان آبدهی چاههای املش

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از فعال شدن بخ//ش تامین مالي بنگاههاي تولیدي کوچک، متوس//ط و طرحهاي نیمهتمامباپیشرفتباالي06 درصدواحدهایتولیدیصنعتی،معدنی وصنفی در سامانه بهینیاب از 82خردادماه 96 برای ثبتنام تسهیالت خبر داد. حس//ین حسینیمحمدی افزود: با توجه به راهاندازی و فعال شدن بخش تسهیالت رونق تولید سامانه مذکور و پیگیریهای به عمل آمده در سالجاری از 28 خردادماه 96 واحدهای تولیدی میتوانند پس از نامنویس//ی در سایت بهینیاب و دریافت کد رهگیری برای بررسی طرحها در جلسات کمیته بررسی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کنند.

مدیر امور آبفای املش از افزایش آبدهی چاههای این امور به میزان11 لیتر بر ثانیه خبر داد. ارسالن قربانی مدیر امور آب و فاضالب املش با اعالم این خبر افزود: در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و عملکرد بهتر چاهها عملیات پایش، الیروبی و احیای چاههایپایینزربیجار،چالرسوچاهمشکلهانجامشد.مدیرامورآبفایاملشاینعملیات را شامل برسزنی، پیستونزنی، آزمایش پمپاژ آب و همچنین ویدئومتری اولیه و ثانویه چاهها اعالم کرد و گفت: این عملیات به منظور بررسی وضعیت الیههای آبخوان،کارکرد بهتر چاهها، افزایش دبی آب چاهها و برخورداری شهروندان از آب شرب سالم و بهداشتی انجام شده است. وی همچنین افزود: با اجرای این عملیات میزان آبدهی سه حلقه چاه مذکور از81لیتر بر ثانیه به92 لیتر بر ثانیه افزایش یافت و با هزینهکرد086 میلیون ریال از محلدرآمدهایحاصلازتبصره3 بهاتمامرسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.