رشد صنايع پربازده با پشتوانه بنيادي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

س//ال مالي گروه صنايع قند و ش//كر پايان ش//هريور اس//ت و با توجه به اينكه برداش//ت محصول در نيمه دوم س//ال گذشته خوب بود و از طرفي قيمت جهاني شكر خام نيز كاهش يافت، اين صنعت از هر دو عامل فوق تاثير مثبت گرفت و به پش//توانه داليل بنيادي رشد كرد. سعيد اسالمي بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي س//رمايهگذاري در گفتوگو با سنا ضمن بيان مطلب فوق درخصوص صنايع برتر بازار سرمايه با اشاره به اينكه برخي صنايع از ابتداي سال تا امروز بازدهيه//اي باالي 40 درصد را به ثبت رس//اندهاند، گفت: معم//وال در صنايع كوچك جريانهاي سرمايه اثرگذاري بيشتري دارد اما در چند صنعت خاصي كه از ابتداي سال بازدهي باال داشتند، فقط جريان سرمايه مهم نبوده است. وي با اشاره به گروه قند و شكر و بازدهي باالي اين گ//روه گفت: اين گروه به پش//توانه داليل بنيادي رش//د كرد. سال مالي اكثر شركتهاي اين گروه پايان شهريور است و با توجه به اينكه برداشت محصول در نيمه دوم سال گذشته خوب بود و از طرفي قيمت جهاني شكر خام نيز كاهش يافت اين صنعت از هر دو عامل فوق تاثير مثبت گرفت. دبيركل كانون نهادهاي سرمايهگذاري به مهمترين ريس//ك اين گروه با توجه به كاهش قيمته//اي جهاني و افزايش حجم برداش//ت محصول كه باعث كم ش//دن هزينههاي توليد ميش//ود، اشاره كرد و گفت: با توجه به كاهش قيمت شكر خام در بازارهاي جهاني اين گروه با ريسك كم شدن يارانههاي دولتي مواجه است كه البته اين موضوع نيز در حد حرف اس//ت و هنوز تصميمي درباره آن گرفته نشده است. وي تاكيد كرد: در گروه قند و ش//كر افزايش حجم مواد اوليه در داخل و كاهش قيمت جهاني مواد اوليه در كنار هم باعث ش//د تا بهاي تمام شده در اين صنعت كاهش و حاش//يه سود افزايش ياب//د. وي در ادامه به گروه رايانه اش//اره كرد و افزود: در اين گروه عمده رشد شاخص صنعت به دليل عملكرد بسيار خوب دو شركت بود. در گروه رايانه با توجه به افزايش حجم تراكنشها درآمد شركتها رشد چشمگيري را تجربه كرده اما مهمترين ريسك اين گروه دريافت مطالبات شركتها از شبكه بانكي است و اينكه اگر شبكه بانكي با مشكلي مواجه شود نرخها دچار تغيير ميشوند. وي به گروه محصوالت كاغذي اشاره كرد و درباره بازدهي باالي اين گروه توضيح داد: اين گروه نيز متاثر از اتفاقهاي بنيادي ش//اهد رشد قيمت سهام بوده است. وي با اشاره به خبر مثبت مطرح شده در گروه محصوالت كاغذي تاكيد كرد: هرچند اين خبر هنوز اجرايي نشده ام//ا بازار، اين خبر مثبت را هضم كرده اس//ت. دبيركل كانون نهادهاي س//رمايهگذاري درباره خبر مثب//ت تاثيرگذار ب//ر صنعت محصوالت كاغذي گفت: خبري ك//ه در اين گروه مطرح شده اين است كه يك مجموعه در حال خريد ش//ركتهاي اين گروه است. هرچند اين خبر هنوز اجرايي نشده اما بازار خبر را قبل از وقوع هضم كرده و البته رشد بخشي از سهام نيز به دليل جمعآوري سهم از بازار است. پيشنهاديبرايرونق از س//ويي ديگر، يك كارشناس بازار سرمايه گفت: متوليان بازار سرمايه بايد با اتخاذ تدابيري از جمله كاهش كارمزد معامالت، رفع موانع توقف طوالنيم//دت نمادها و عرضههاي اوليه موجب بهبود شرايط بورس شوند؛ چراكه تداوم وضعيت كنوني اقتص//اد، دردي از ب//ورس دوا نميكند. منصور كريمي در گفتوگو با تسنيم ضمن اشاره ب//ه اينكه تداوم وضعيت كنوني اقتصاد دردي از بورس دوا نميكند، گفت: بر اين اساس متوليان بازار سرمايه بايد با اتخاذ تدابيري از جمله كاهش كارمزد معامالت، رفع موانع توقف طوالنيمدت نمادهاي معامالتي، رون//ق عرضههاي اوليه ...و موجبات رهايي بورس از شرايط كنوني را فراهم آورند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: البته اين روزهابرگزاريفصلمجامعشركتهاموجبشده تا معاملهگران بورس با وسواس و احتياط بيشتري در بورس به دادوستد سهام بپردازند. وي همچنين در خصوص داليل اين احتياط اذعان داشت: در وهله نخست در صورت تقسيم سود در مجامع شركتها كه معموال براي دلجويي از سهامداران و ابقاي هيات مديره شركتها رخ ميدهد و نيز در صورتي كه در مجامع ش//ركتها زياد اعالم ش//ود، نمادهاي معامالتي پس از بازگش//ايي با افت روبهرو ميشوند. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: همچنين سود تقسيمي شركتها به طور معمول يا به سهامداران نميرسد يا اينكه با تاخير و مش//كالت فراواني به حساب آنها واريز ميشود بنابراين سهامداران ترجيح ميدهند با رصد و احتياط بيشتر در بورس اقدام به خريد و فروش سهام كنند يا اينكه در برخي موارد ترجيح ميدهند پيش از برگزاري مجامع شركتها سهام خود را بفروشند و پس از آن دوباره وارد تركيب سهامداري شوند. به همين دليل اين روزها شاهد افت حج//م و ارزش معامالت در بازار س//رمايه هس//تيم. وي ادامه داد: از س//وي ديگر به دليل مش//كالت اقتصادي و ركود حاكم بر آن، س//ود تقسيمي شركتها براي س//ال 95 و گزارشات منتشرش//ده به گونهاي نيست كه موجب ايجاد موج مثبت و رونق در بازار ش//ود. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: از سوي ديگر هر چند تهديد سياسي خاصي اين روزها بازار سهام را با ابهام مواجه نميكند اما خبري هم از ورود سرمايه خارجي به اقتصاد و بورس كشور نيست بنابراين از اين منظر هم شاهد تداوم وضعيت ركودي در اقتصادوبورسكشورهستيم.كريميهمچنينبا بياناينكهموضوعاتيهمچونتكنرخيشدنارز، كاهش نرخ سود بانكي، كاهش بهره تسهيالت ...و كماكان در حد رايزني و اظهارنظر در اقتصاد كشور مطرح است، از اين جنبه نيز ابهاماتي براي بازار سهام و اقتصاد باقي مانده است. وي اظهار داشت: با وجود اين مش//كالت بهنظر ميرسد اقداماتي همچون عرضه اوليه س//هام در بورس بتواند در روزهاي بيرونق معامالت تا حدودي به صورت كوتاهمدت و گذرا بر حجم معامالت بيفزايد و رونق را هرچند كوتاهمدت به بورس بازگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.