افزايشسرمايه83 هزارميلياردريالي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هياتمديره شركت سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين به مجمع عمومي فوقالعاده درخصوص افزايش س//رمايه پيش//نهاد داد. ش//ركت س//رمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين با توجه ب//ه ج//زء »ب« ماده «13» دس//تورالعمل اجرايي افش//اي اطالعات ش//ركتهاي ثبتش//ده نزد س//ازمان )مصوب 3 مرداد 1386 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار( گزارش توجيهي افزايش سرمايه 38/000/000/000/000 ريالي را منتش//ر كرد. هياتمديره تاپيكو گزارش توجيهي افزايش س//رمايه از مبلغ 43/500/000/000/000 ريال به مبلغ 81/500/000/000/000 ريال از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي به منظور جبران مخارج سرمايه اي انجامشده و جلوگيري از خروج وجه نقد جهت اصالح ساختار مالي كه در تاريخ 29 خ//رداد 96 به تصويب هياتمديره رس//يده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، ارائه كرد. گفتني است اظهارنظر بازرس قانوني نسبت به گزارش مذكور متعاقبا اطالعرساني خواهد شد. همچنين افزايش سرمايه شركت سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 87 درصدي و از محل مطالبات و آورده نقدي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.