افزايشسرمايه»فباهنر«از3 منبع

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هيات مديره ش//ركت صنايع مس ش//هيد باهنر به مجمع عمومي فوقالعاده درخصوص افزايش سرمايه 50 درصدي شركت پيشنهاد داد. ش//ركت صنايع مس شهيد باهنر گزارش توجيهي افزايش سرمايه 50 درصدي شركت را منتشر كرد. گفتني است گزارش توجيهي هيات مديره به منظور پيشنهاد افزايش سرمايه از مبلغ 900/000/000/000 ريال به مبلغ 1/350/000/000/000 ريال از محل آورده نقدي سهامداران، سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمايهاي و اصالح ساختار مالي كه در تاريخ 30 خرداد 96 به تصويب هيات مديره رس//يده و جهت اظهارنظر به حس//ابرس و بازرس قانوني ارس//ال شده، ارائه شد. همچنين افزايش س//رمايه اين ش//ركت 50 درصد و از سه محل مطالبات و آورده نقدي، سود انباشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.