رشد 8 درصد نسبت به سال قبل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رييس ات//اق اصناف ايران اعالم ك//رده كه اصناف با درآمد زير يك ميلي//ارد تومان از ارائ//ه اظهارنامه مالياتي خودداري كنند.

براس//اس گفتههاي فاضلي اين گ//روه مالي//ات 95 را در س//ايت س//ازمان مالياتي براساس افزايش 8 درصد نسبت به ماليات سال 94 اعالم كنند.

در همي//ن رابطه عل//ي فاضلي درباره مباحث مالياتي اصناف گفت: در تعامالت بين اصناف و س//ازمان امور مالياتي كشور، با وجود اينكه سازمان امور مالياتي براساس قانون جديد جامع مالياتي كشور تعهدي براي تفاهم، توافق يا حتي نشست با اصناف نداش//ت ام//ا از آنجا كه تعامالت گذش//ته بي//ن اصناف و س//ازمان امور ماليات//ي مثبت بود، در نتيجه با برگزاري نشس//تهاي متعدد بين كارشناس//ان سازمان و اصناف، دستورالعمل جديد مبني بر افزايش هشت درصدي ماليات سال 95 نسبت به سال 94 ابالغ شد.

رييس اتاق اصناف ايران افزود: بنابر دس//تورالعمل جديد سازمان امور مالياتي مقرر شد، اصنافي كه در گروه س//وم ي//ا بند»ج« دستورالعمل و قانون جامع امور مالياتي قرار ميگيرند و درآمدي كمت//ر از يك ميلي//ارد تومان در س//ال دارند، مكلف به ارائه اظهارنامه مالياتي به س//ازمان امور مالياتي كشور نيستند.

وي بيان داش//ت: براي اين دسته از اصناف اين امكان براساس دس//تورالعمل جديد و قانون جامع امور مالياتي فراهم ش//ده تا با ورود به سايت سازمان امور مالياتي كشور تواف//ق و آمادگي خود را نس//بت به پرداخت هش//ت درصد ماليات بيشتر نس//بت به ماليات سال 94 اعالم كنند.

فاضلي با تاكيد بر اينكه اصناف ب//ا درآمد كمت//ر از ي//ك ميليارد تومان در س//ال بيش از 80 درصد از پرداختكنن//دگان مالي//ات در بين اصناف را تش//كيل ميدهند، بيان داش//ت: اين اصن//اف از ارائه اظهارنامه مالياتي به س//ازمان امور مالياتي كش//ور خودداري كنند و پرداخت ماليات را با اعالم آمادگي در س//ايت س//ازمان امور مالياتي كش//ور اع//الم كنند، چراك//ه ارائه اظهارنام//ه مالياتي، مميز را مكلف به بررسي ميكند، در حالي كه در دستورالعمل جديد مالياتي، مفاصا حس//اب مالياتي سال 94 به اضافه هشت درصد را بهعنوان ماليات از اين گروه را پذيرفتني كرده است.

رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به گروه دوم و سوم اصناف مشمول پرداخ//ت ماليات گفت: گ//روه دوم درآمد بين يك تا سه ميليارد تومان و گروه س//وم درآمدي بيش از س//ه ميليارد توم//ان در س//ال دارند كه اين دس//ته از اصناف براساس قانون جدي//د نظام جامع مالياتي كش//ور مكلف هستند كه اظهارنامه مالياتي به س//ازمان امور مالياتي كشور ارائه دهند اما اين كار با استفاده از مزاياي توافق پرداخت ماليات براس//اس كار كارشناس//ي و تعامل با اتحاديههاي صنفي انجام ميشود.

وي بي//ان داش//ت: تقاضاي ما از س//ازمان ام//ور مالياتي كش//ور بهخصوص در مورد مشموالن بند يك و دو اين اس//ت كه نگاه تعامل و كارشناسي با اصناف داشته باشند و نگاه سليقهاي نباشد.

فاضلي افزود: همچنين براساس توافق انجام ش//ده مقرر ش//ده كه اصناف//ي ك//ه در س//الهاي قبل نتوانس//تهاند مفاصا حساب خود را اخذ كنند، مفاصا حس//اب مالياتي براي آنها صادر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.