قيمتجديد3 محصوللبنيتاآخرهفته اعالمميشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با توجه به اينكه دو كارخانه لبني در ايام نوروز به صورت خودس//رانه قيمت شير و ماست خود را افزاي//ش دادهاند، اين موضوع با واكنش س//ازمان حمايت مواجه شد و كارخانجات قيمت را به حالت اول بازگرداندند اما درخواس//ت افزايش قيمت به دليل افزايش هزينه جانبي در دستور كار سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده قرار گرفت.

در همي//ن رابطه س//ازمان حماي//ت از حقوق مصرفكنندگان تا چند روز آينده نتيجه بررس//ي كارشناسي براي قيمت سه محصول، شير، پنير و ماست را اعالم ميكند.

رضا باكري در پاس//خ به اينكه قرار بود سازمان حمايت پس از بررس//ي و كارشناس//ي درخواست كارخانجات لبني افزايش س//ه محصول شير، پنير و ماس//ت را اعالم كند، گفت: كارهاي كارشناسي رو به اتمام اس//ت و تا پايان هفته سازمان حمايت تصمي//م خود را در مورد قيمت اين س//ه محصول اعالم ميكند.

وي همچنين در پاس//خ به اينكه با وجود وفور توليد شيرخش//ك از محل ش//ير مازاد مصرف در صنايع لبني قرار است كره و شيرخشك از بالروس وارد كش//ور شود، گفت: در سال 95 از محل شير خام مازاد كه تبديل به شيرخشك كرديم 24 هزار تن شيرخش//ك صادر شد. وي با اشاره به گزارش مراجع رسمي كش//ور در مورد سرانه مصرف شير و لبنيات خاطرنشان كرد: متاسفانه سرانه مصرف ش//ير بسيار پايين است و قرار بود، در پايان برنامه پنجم توسعه به 165 كيلوگرم برسد كه نرسيديم و همان 85 كيلو باقي مانده است.

دبي//ر انجمن صنايع لبني ب//ا بيان اينكه وقتي مص//رف داخلي م//ا افزايش ندارد، با م//ازاد توليد مواجهيم، گفت: مس//ووالن كالن اقتصادي كشور نتوانستند برنامهاي براي رشد سرانه مصرف لبنيات خان//وار تنظيم و ارائ//ه كنند و در نتيجه همواره با مازاد ش//ير خام روبهرو هستيم و در نتيجه جايي براي واردات شيرخشك وجود ندارد.

به گفته باكري، اين نظر وزير كشاورزي بالروس بوده كه پيش//نهاد صادرات شيرخشك به ايران را داده اس//ت، ولي ما با توجه به اين وضعيت بازاري براي شيرخشك كسي نداريم، مگر اينكه با افزايش مصرف مواجه شويم.

طي چند س//ال اخير به دلي//ل افزايش قيمت ش//ير و كاهش مص//رف در كش//ور كارخانجات با مازاد ش//ير خام مواجه ش//دند كه ب//ه ناچار آن را تبديل به شيرخشك و نگهداري در انبارهاي خود كردند كه با باز شدن بازار روسيه اين شيرخشكها صادر شدند.

در چن//د روز گذش//ته يك//ي از مقامات وزارت كشاورزي بالروس از ابراز تمايل ايران براي واردات لبنيات و فرآوردههاي گوش//تي از اين كشور خبر داده و گفته بود: براي صادرات شيرخش//ك و كره در حال مذاكره با ايران هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.