نيازي به واردات گندم نيست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر- با توجه به اينكه روند توليد گندم آبي مناسب بوده و خسارت وارده بهديمزارهاراجبرانكرده،بهنظرميرسدحتيبرايسال7931 همنيازي به واردات گندم نخواهد بود.

در همين رابطه مجري طرح گندم درباره اينكه پيشبيني وزارت جهاد درباره ميزان توليد گندم در سال جاري چه مقدار است اظهار داشت: طبق برنامه اقتصاد مقاومتي طرح افزايش ضريب خوداتكايي، برنامه توليد گندم 12 ميليونو006 هزارتنبرايسال69 استضمناينكهبراساسبرآورد اوليه توليد گندم در سال جاري بيش از برنامه پيشبيني شده خواهد بود و در پايان فصل برداشت، اواخر شهريور اين مساله نهايي ميشود.

بهگفتهويتا72 خردادماهبيشازچهارميليونتنخريدگندممازادبر مصرف از كشاورزان از آنان خريداري شده است.

مجري طرح گندم درباره اينكه گفته ميشود به دليل كاهش بارندگي در پاييزوزمستانسالگذشته،توليدگندممقداريكاهشخواهدداشت،اضافه كرد: اثرات تاخير بارش و ناكافي بودن آن در فصل پاييز گذشته و كاهش شديد درجه حرارت در پاييز و زمستان حتي تا -26 درجه در استانهاي سردسير روي مزارع ديم اثرات منفي داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.