قانونجديدگمركبرايتسهيلتجارت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر-گمركايرانپيشاظهاريقبلازورودكاالرااجراييميكندتاقبل از ورود كاال تشريفات گمركي انجام شود.

باهماهنگيبانكمركزيگمركايراناقدامبهراهاندازيماژولثبتمنشأ ارز كرده است. بر همين اساس از اين پس كليه كاربران پنجره واحد تجارت فرامرزيميتوانندبالفاصلهپسازبارگيريكاالدرمبداصرفابراساساطالعات ثبت سفارش و بارنامه خود اقدام به اظهار كنند تا قبل از ورود كاال به كشور تشريفات گمركي انجام و در صورت امكان پروانه صادر شود.

اين اقدام مطابق توصيههاي سازمان جهاني گمرك و تدابير دولت تدبير و اميد درخصوص تسهيل تجارت انجام ميشود و گام جديدي در تسريع انجامفرآيندگمركياست.

اين اقدام در حالي انجام ميشود كه با هدف رفع موانع توليد و تجارت و همچنين بهبود فضاي كسب و كار، گمرك ايران اعالم كرده به منظور پيشاظهاري در گمرك به هيچوجه نياز به ثبت اطالعات در سامانهاي ديگر نيست و صاحبان كاال ميتوانند پس از بارگيري كاال در مبدا صرفا براساس اطالعات ثبت سفارش و بارنامه خود اقدام به اظهار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.