قبول خطر سرمایه گذاری در ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه انرژی - همکاری با شرکتهای تراز اول نفت//ی و بینالمللی برای صنعت نفت ایران اهمیت دارد چراک//ه این امر میتواند ضمن افزایش ضریب بازیافت، انتقال تکنولوژی به ش//رکتهای ایرانی را به همراه داش//ته باش//د.با وجود اینکه ایران یکی از بزرگترینتولیدکنندگاننفتوگازجهاناست،اکثر غولهای بینالمللی شامل رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم تاکنون تمایل چندانی به سرمایهگذاری در ایران نشان ندادهاند که به دلیل ابهام پیرامون شرایط قراردادوکاهشچشمگیرقیمتهاینفتبودهاست. موضعسرسختانهدونالدترامپ،رییسجمهورآمریکا نیز باعث شده با وجود اینکه واشنگتن ماه گذشته تسهیل تحریمها را تمدید کرد، فضای سرمایهگذاری دچار لطمه شود.

امادراینمیانبرخیشرکتهامانندتوتالفرانسه ب//ا وجود ادامه تهدید بازگش//ت تحریمهای آمریکا همچنان تمایل به سرمایهگذاری در بازارهای ایران دارند.توتال تصمیم گرفته دوباره به ایران بازگش//ته و توسعه فاز 11 پارسجنوبی را آغاز کند که اجرای این پ//روژه هزینه پنج میلی//ارد دالری را به همراه خواهد داشت.مدیرعامل توتال در گفتوگو با رویترز اظهار کرد این شرکت فرانسوی توسعه میدان گازی بزرگ پارسجنوبی ایران را در تابس//تان جاری آغاز خواهد کرد.پاتریک پویان گفت: پس از اینکه آمریکا تسهیلتحریمهاعلیهایرانراطبقتوافقسال5102 ادامه داد، این گروه فرانس//وی ابتدا یک میلیارد دالر سرمایهگذاری خواهد کرد.واشنگتن هشدار داده است اگرتهرانبهتوافقهستهایباقدرتهایجهانیپایبند نماند، ممکن است معافیت از تحریمها را لغو کند.با این همه پویان در این مصاحبه گفت: ارزش دارد یک میلیارد دالر ریسک کرد زیرا یک بازار عظیم به روی ما گش//وده میشود. کامال از ریسکهایی که وجود دارند، مطلع هستیم و احتمال بازگشت تحریمها و تغییر مقررات را به حساب آوردهایم.

به گفته وی، معافیت تحریمها از س//وی آمریکا تجدید شده و هر شش تا هشت ماه تمدید میشود وناچاریمبااینابهاماتسرکنیم.توتال1/05 درصد سهم و شرکت ملی نفت چین 30 درصد در پروژه پارسجنوبی سهم دارد در حالی که سهم پتروپارس ایران9/91 درصداست.اینگروهفرانسویدرسالهای اخیرسرمایهگذاریهایقابلتوجهیدرابوظبی،قطرو برزیل داشته است. مدیرعامل توتال رکود سه ساله در بازارجهانیانرژیرافرصتیبرایبستنقراردادهابرای منابع ارزان و تضمین رشد قوی میبیند.

پوی//ان گفت: توت//ال قصد دارد ب//رای هر پروژه جدی//دی که در سراس//ر جهان وارد میش//ود، به س//ود باالی 15 درصد دست پیدا کند و این شامل پارسجنوبی است که شرایط مورد مذاکره با دولت ایران برای پروژه مذکور به میزان قابل توجهی بهتر از دوره پیش از تحریمها خواهد بود.

بهگفتهمدیرعاملتوتال،قراردادنفتیجدیدایران از قراردادهای قبلی متفاوت بوده و به جای محاسبه بر مبنای درصدی از هزینههای توسعه، بر مبنای تولید به اپراتور اجرت عرضه میکند.

وی در ادامه خاطرنش//ان کرد: همچنین مدت این قراردادها به جای هفت یا هش//ت سال، بیش از 20 سال است. قرارداد نفتی ایران واقعا بهبود یافته و اگر پاداشی که متناسب است، وجود نداشته باشد، به ایران نخواهیم رفت.با توجه به اینکه تحریمهای ممنوعی//ت تجارت دالری با ایران از س//وی آمریکا همچنان اعمال میشود، توتال این پروژه را به یورو و ازمنابعخودشفاینانسخواهدکرد.گازپارسجنوبی تنها نیاز بازار داخلی برخوردار از رشد پرشتاب ایران را تامین خواهد کرد و صادر نخواهد شد. توتال عالوه بر پول، میعانات نیز دریافت خواهد کرد.پارسجنوبی بخشی از ذخیره گازی عظیمی است که در آبهای مشترک ایران و قطر واقع شده و توتال در تولید گاز و نف//ت و همچنین پاالیش نقش فعالی دارد.تهران خاطرنشان کرده است که انزوای دیپلماتیک قطر از سویعربستانومتحدانشدرخلیجفارس،بهتوسعه این پروژه لطمه نخواهد زد.

مدیرعام//ل توتال به رویترز گفت: این ش//رکت سرگرمبررسییکپروژهپتروشیمیدرایراناستکه مستلزمفاینانسازسویبانکهایآسیاییاست.بااین همه این پروژه در مراحل ابتدایی قرار دارد. بازگشتانیبهصنعتنفتکشور در همین حال مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از برگزاری مناقصه میدان نفت//ی آزادگان در دولت دوازده//م خب//ر داد و در مورد متن ق//رارداد فاز 11 پارسجنوبی گفت: متن قرارداد آماده است و احتماال تا دو هفته دیگر امضا میشود. مسووالن شرکت نفت درحالیامیدوارهستندتفاهمنامههاییکهازدوسال پیشامضاشده،بهقراردادمنتهیشودکهروزگذشته تفاهمنامههمکاریدیگریبینشرکتملینفتایران و ش//رکت انی ایتالیا به امضا رسید. این تفاهمنامه که با امضای غالمرضا منوچهری، معاون توس//عه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و آنتونیو وال، مدیر بخش باالدستی شرکت انی امضا شد، با موضوع انجام مطالعاتتوسعهاییکمیداننفتیویکمیدانگازی درایراناست.برمبنایاینتفاهمنامههمکاری،شرکت انی ایتالیا شش ماه فرصت دارد نتایج مطالعات خود را روی میدانهای نامبرده به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد.فاز اول طرح توسعه دارخوین خردادماه سال 1384 وفازدومبهمنماه9831 راهاندازیشدهاست. همچنین قرارداد توسعه فاز سوم میدان دارخوین در سال09 میانشرکتمتنوکنسرسیومیمتشکلاز شرکتهایمدیریتسرمایهگذاریامید،ایتوکایران، پتروامید آسیا و توسعه توان انرژی پویا امضا شده بود که به نظر میرسد به سرانجام نرسیده و امروز امضای قراردادی برای مطالعه توسعه فاز سوم این میدان به شرکتهای خارجی در دستور کار قرار گرفته است. انی، شرکت ایتالیایی فعال در صنعت نفت و گاز است که در حدود 80 کشور جهان دارای عملیات است و بزرگترینشرکتصنعتیایتالیاست.

پیش از این برای میدان گازی کیش با شرکتهای انگلیسی- هلندی ش//ل، گازپروم روسیه و شرکت سرمایهگذاریغدیرنیزتفاهمنامهمطالعاتیامضاشده است.شرکتنفتفیلیپینوسرمایهگذاریغدیرپیش از این مطالعه برای مطالعه میدان دارخوین با شرکت ملی نفت ایران به تفاهم رسیده بود.

علیکاردردرمراسمامضایتفاهمنامهبینشرکت ملینفتایرانوشرکتانیایتالیابرایانجاممطالعات توسعه میدان گازی کیش و فاز سوم دارخوین در مورد زمانامضایقراردادفاز11 پارسجنوبیتوضیحداد: برای امضای این قرارداد هماهنگ کردن برنامه زمانی مدیران مختلف نیاز به زمان دارد. متن قرارداد نهایی شده و احتماال تا دو هفته دیگر امضا میشود.

وی در مورد زمان برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگانگفت:قسمتاولمناقصهبرگزارشدهاست.ما دعوتنامهها را به شرکتهای مختلف ارسال کردهایم در حال دریافت پاسخها هستیم. برخی از شرکتها اظهارعالقهکردهوبرخیدیگرهمتمایلیبرایشرکت در مناقصه این میدان نفتی نداشتهاند. شرکت ملی نفت به جای اینکه همه اسناد را برای همه شرکتها بفرستد، اسناد را فقط برای شرکتهایی که در لیست بودند، ارسال کرد و از آنها دعوت کردند اگر عالقهمند هستنددرمناقصهحضورداشتهباشند.

مدیرعاملشرکتملینفتایرانادامهداد:مناقصه بین شرکتهایی که اعالم آمادگی کردهاند، به صورت محدود برگزار میش//ود. ما به این شرکتها تا پایان هفت//ه فرصت داده بودیم تا عالقه و آمادگی خود را اعالم کنند اما برخی از آنها درخواست زمان بیشتری کردند تا شرکای خود را پیدا کنند.

کاردر با بیان اینکه اسناد برگزاری مناقصه میدان نفت//ی آزادگان آماده اس//ت، در مورد زمان برگزاری مناقص//ه توضیح داد: برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان ب//ه آخر دولت یازدهم نمیرس//د زیرا ما با همه ش//رکتهاMOU امضا نکردهایم و برخی از ش//رکتها س//ه تا چهار ماه وقت برای مطالعه این میدانمیخواهند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهار تمایل هندیهابرایتوسعهفرزاد B واینکهاینکشورتوسعه فرزاد B را حق خود میداند، پاسخ داد: اگر قرار باشد ابتدای قرارداد تحمیلی صورت بگیرد، خوب نیست و در طول 20 سال کار ما حل نمیشود.

کاردر ادامه داد: اگر هندیها پیشنهاد معینی در مورد میدان گازی فرزاد B ارائه دهند و مدل مالی آن اقتصادی باشد، ما استقبال میکنیم اما خودمان نیز در زمینه توسعه این میدان دست به اقداماتی زدهایم و پکیجهای EPC آماده کرده و به بازار عرضه خواهیم کرد اما اگر هندیها در این مدت توانستند به مدلی مناسببرسند،مااستقبالمیکنیم.

ویدرموردموضوعیمبنیبراینکهشریکچینی توتالبرایامضایفاز11 پارسجنوبیآمادهنیست، توضیح داد: اینطور نیست و فقط کار زمانی تنظیم حضور مدیران عامل طول کشیده است. از سوی دیگر اول قرار بود قرارداد را امضا کنیم و بعد از ارگانهای مختلف تاییدیه اخذ کنیم اما این سیاست تغییر کرد و قرار است ابتدا هم ایران و هم این شرکتهای نفتی تاییدیههای الزم را از ارگانهای مختلف بگیرند.

مذاکره با مرس/ک برای الیحههای نفتی پارسجنوبی

کاردر در ادامه با اشاره با انجام مذاکرات با شرکت مرسک برای توسعه الیحههای نفتی پارسجنوبی گفت: مذاکرات آغاز شده و مدل فنی آنها توسط تیم فنی ما مورد بررسی قرار گرفته است. ما تمایل داریم از آنجا که این الیحههای نفتی مش//ترک هستند، س//رعت کار بیشتر شود. به همین دلیل آنها دوباره مطالعه کردهاند و اطالعات جدید برای ما فرستادند. برای برداشت از الیحههای نفتی پارسجنوبی به جز مرسک هنوز کسی اظهار عالقه نکرده است.

وی با بیان اینکه شرکت شل هنوز نتیجه مطالعه شش ماهه خود را در مورد میدان گازی کیش تحویل ندادهاست،اظهارکرد:تاکنوندومطالعهدریافتشده استامابهطورکلیباید57 مطالعهدریافتکنیم.

از س//ویی غالمرضا منوچهری در آیین امضای تفاهمنامه مطالعاتی میدانهای کیش و فازس//وم دارخوینباشرکتانیایتالیاکهدرمحلسالنجلسات هیاتمدیرهدرساختماناصلیوزارتنفتبرگزارشد با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت در میدانهای نفتی ایران گفت: این ش//رکت بزرگترین شرکت توسعهدهنده در اروپاست که در قارههای مختلف نیز فعال است و در ایران هم سوابق موثری دارد.

وی افزود: هم اکنون ش//رکت ملی نفت ایران به منظور توسعه میدان گازی کیش با شرکتهای شل، گازپروموسرمایهگذاریغدیرنیزتفاهمنامهمطالعاتی امضا کرده است که در نهایت بهترین طرح توسعهای مبنای کار واقع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.