13

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

به گفته قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل بر اساس مذاکرات صورت گرفته 15 میلیارد دالر قرارداد با بخش خصوصی در دست انعقاد است.

علیرضا دائمی با بیان اینکه در دولت یازدهم تمایل کشورهای خارجی برای سرمایهگذاری در بخش آب و برق بسیار افزایش یافته، اظهار کرد: بخش//ی از مذاکرات صورت گرفته با کش//ورهای خارجی در حال انجام است و باید گفت از تمام کشورهای دنیا برای سرمایهگذاری در این دو بخش تمایل وجود دارد.وی ادامه داد: به طور مثال تاکنون از کشورهای آلمان، اتریش، ژاپن، کره، چین، کشورهای آسیای جنوب شرقی و سایر کش//ورها برای سرمایهگذاری در صنعت آب و برق ایران مالقات صورت گرفته است.قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل ضمن تاکید بر ضرورت واقعی شدن قیمتهای آب و برق عنوان کرد: یکی از مهمترین مسایل جذب سرمایهگذاری خارجی و حتی داخلی بحث قیمتهاست چراکه سرمایهگذار باید اطمینان کافی از سرمایهگذاری خود داشته باشد.دائمی با بیان اینکه اگر دولت میخواهد یارانهای را در قالب آب و برق ارائه دهد باید به گونهای باشد که سرمایهگذار اطمینان کافی از کسب منابع خود داشته باشد، باید قاطعانه گفت تنها در این صورت است که سرمایهگذار تصمیم به آوردن سرمایه خود به ایران میگیرد.وی با بیان اینکه در تمام مباحث آب و برق امکان سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران وجود دارد، تاکید کرد: الزمه این مس//اله این اس//ت که قیمتهای آب و برق منطقی شود و باید به این مساله نیز توجه کرد که واقعی شدن قیمتها منافع کل کشور را در بر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.