پاسخ وزارت نفت به حمالت گازی خادمی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت درباره اظهارات اخیر هدایتاهلل خادمی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس، پیرامون پرونده صادرات گاز ایران به ترکیه اطالعیهای صادر کرد.در اطالعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت آمده است: در پی مصاحبه اخیر آقای هدایتاهلل خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی پیرامون صادرات گاز ایران به ترکیه و طرح پارهای نظرات در مورد ارتباط پرونده کرسنت با این موضوع و همچنین موضوع واردات گاز از ترکمنستان توضیحاتی جهت اطالع ایشان، یادآوری میشود:

-1 با آنکه مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، مهندس عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در چندین مصاحبه و همچنین حضور در مجلس و ارسال مستندات الزم برای نهادهای ذیصالح به ابهامات در زمینه موضوع صادرات گاز به ترکیه توضیح دادهاند و همچنین با وجود اطالعیههای اداره کل روابط عمومی وزارت نفت و روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، که طی 10 روز گذشته بارها و بارها در رسانهها انتشار یافته است، بازهم انگار برای برخی کافی نبوده و مجددا مطالبی را مطرح میکنند که در نوع خود جالب و البته شگفتانگیز است.

2-همانگونهکهبارهاتوضیحدادهشدهاستقراردادصادراتگازایرانبهترکیه هیچ ارتباطی با قرارداد کرسنت ندارد. از آنجا که قراردادهای بینالمللی صادرات گاز بلندمدت هستند و بازار گاز نیز یکپارچه نیست، بنابراین این قراردادها هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و کسی نمیتواند به عنوان نمونه قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط دهد. کمااینکه موضوع قرارداد صادرات گاز به ترکیه هیچ ارتباطی با قرارداد کرسنت ندارد.3- همه نهادهای نظارتی و ارکان باالدستی کشور به طور کامل در جریان پرونده اختالف گازی ایران و ترکیه هستند و وزارت نفت هر سندی الزم بوده و هست را در اختیار نهادهایذیصالحقراردادهوخواهدداد.بنابراینشایستهاستاگربرخینمایندگان محترم نیز به اسنادی در این زمینه دسترسی دارند درنگ نکرده و در اسرع وقت آن را ب//ه نهادهای ذیصالح ارائه کنند تا خدای نکرده منافعی از کش//ور فوت نشود.4- تکرار یک موضوع نادرست هر چند بار هم که باشد سببی برای حقانیت آن ایجاد نمیکند. موضوع پرونده گازی ترکیه که این روزها با تیترهای درشت و کلیدواژههاییمانندگازمفتوصادراتمجانیگازدررسانههایزنجیرهایبهچشم میخوردادعاییبیشنیستونتیجهایبرایگویندگانآننخواهدداشتاماظاهرا دمیدن بر شعله شایعه و خصومتهای شخصی و جاهطلبیهای مجازی و رسانهای برای عدهای لذتبخشتر از تالش برای حفظ منافع ملی است. کمااینکه دیگر باید به اصرار بعضیها به برقراری ارتباط میان قرارداد کرسنت و ترکیه و فراهم کردن سوءاستفاده احتمالی برخی طرفهای قرارداد با ایران شک کرد!5- آقای خادمی در مصاحبه اخیر خود در حالی مدعی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده و آن را اعالم و با سایر کشورها مقایسه کردهاند که اگر آن را تکذیب نکنند و فرض بر صحت گفتار ایشان باشد در این صورت خواسته یا ناخواسته به افشای اسناد و موضوعات محرمانه کشور اقدام کردهاند.6- آقای خادمی در اظهارات خود از بدهی ایران به ترکمنستان میگوید، در حالی که ایران به دلیل قطع گاز ترکمنستان و زیادهخواهیاینکشوردرسرمایزمستانگذشتهمیتواندشکایتنامهایعلیهاین کشور نزد دیوان بینالمللی داوری (ICC) طرح کند. حال جای شگفتی است در این شرایط که همه باید به فکر حفظ و احقاق حقوق و منافع مردم باشند، چگونه برخی این موضوع را بر خود هموار میکنند تا سنگ دیگر کشورها را آن هم به صورت علنی به سینه بزنند.7- در پایان توصیه میکنیم آقای خادمی که خود از فرزندان صنعت نفت به شمار میرود، وارد هیاهوی سیاستبازان و شهرتهای حبابی نشوند زیرا تردید نداریم که ایشان هم باور دارند عرصه منافع ملی بستر مناسبیبرایتسویهحسابهایشخصیوجناحینیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.