رونق ذخیرهسازی نفت روی دریا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در پی کاهش قیمت نفت و انتظار تاجران برای افزایش قیمتها در آینده عملیات ذخیرهسازی نفت روی تانکرهای پیر و فرسوده رونق گرفته است.به گزارش رویترز، تانکرهای قدیمی در حال تبدیل شدن به واحدهای ذخیرهسازی نفت برای تاجرانی هستند که قصد دارند نهایت استفاده را از وضعی//ت جدید به وجود آمده در بازار نفت ببرند.دالالن نفتی گفتند حدود 10 تانکر نفتی بسیار بزرگ که بین 16 تا 20 سال عمر دارند، از پایان ماه گذشته میالدی برای ذخیرهسازی نفت مازاد بر فروش به کار گرفته شدهاند. هر کدام از این تانکرها ظرفیت دو میلیون بشکه نفت را دارند.03 سوپرتانکر دیگر نیز به دلیل وضعیت بازار در سواحل سنگاپور و مالزی پارک شدهاند. بازار در حال حاضر در وضعیت کونتانگو قرار دارد که در آن قیمت نفت برای تحویل در ماههای آینده، از قیمت آن برای تحویل فوری گرانتر است.یک دالل سوپرتانکر در سنگاپور که نخواست نامش فاش شود، گفت: »برای تجار نفتی میصرفد که جهت ذخیرهسازی 30 تا 90 روزه نفت، برای اجاره یک سوپرتانکر قدیمی روزانه 16 تا 19 هزار دالر اجاره پرداخت کنند.«آمارهای منتشر شده توسط موسسه تجارت کاالی کپلر نشان میدهد که میزان کل نفت ذخیره شده روی دریا در جهان طی 10 روز گذشته به 102 میلیون بشکه رسیده است. فرانسوا کازور، عضو موسسه کپلر گفت: »این میان نفت ذخیره شده، بیشترین رقم در سال 2017 به شمار میرود.«بر اساس آمارهای کپلر، در سه ماهه نخست سال و در اوایل سه ماهه دوم، همزمان با افزایش قیمت نفت به دلیل اجرای طرح کاهش تولید اوپک، میزان نفت ذخیره شده روی دریا از 100 میلیون به 72 میلیون بشکه کاهش یافته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.