خطری بزرگتر در کمین اوپک است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نگرانی دیگری گریبانگیر قیمت نفت شده است: ثبت یک رکورد در Fraclog هایایاالتمتحده.بلومبرگمینویسددرماهمیسالجاری6495 چاه نفتی حفر شده اما تکمیل نشده در میادین نفتی ایاالت متحده وجود داشت، براساس تخمینی که اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده ارائه کرده است،اینتعدادچاهتکمیلنشدهیکرکورددرسهسالگذشتهاست.فقط درماهگذشتهشرکتهاینفتی521 چاهدیگرنیزدرحوزهپرمیانحفاری کردند. این خبر به معنی 96 هزار بشکه نفت در روز است که بر باالی سر بازار به پرواز درآمده است.براساس اعتقاد بلومبرگ، اگر اوپک فکر میکند نفت شیل فقط تیغی در گلو است، باید منتظر بماند تا کاشفان نفت ایاالت متحده فلکه شیرهای نفت را با تمام قدرت باز کنند.الک کموینی، تحلیلگر انرژی میگوید این چاهها منتظرند تکمیل شوند و این نفت آنقدر زیاد است که میتواند قطاری از عرضه جدید نفت را در نیمه دوم سال 2018 ردیف کند.ویلیام فویل، تحلیلگر بلومبرگ هم معتقد است »با وجود اینکه تعداد دکلهای نفتی حاال سر به فلک میکشد، ما هنوز مفهوم واقعی تولید کامل رادرکنکردهایم.مافقط07 درصدآنرامتوجهشدهایم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.