5 - تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالمها و مدارک ارزشیابی: -5-1

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - -5-2 -5-3 -5-4 -5-5 -6 شرایط مناقصهگران:

مناقصهگران میتوانند از تاریخ انتشار آگهی دوم به مدت 14 روز با مراجعه به سایت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را دریافت و پس از تکمیل به همراه سایر اسناد، مدارک و مستندات به صورت یک فایل شده بر روی یک لوح فشرده در موعد مقرر به نشانی مناقصهگزار در بند «2» تحویل نمایند. مناقصهگران باید مدارک تکمیل شده ارزیابی کیفی را حداکثر تا ساعت 16 آخرین روز انقضای 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به کمیته فنی بازرگانی تحویل دهند. پس از بررسی فرمهای ارزشیابی و مدارک دریافتی، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. به مدارکی که به صورت ناقص ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. مناقصهگزار در قبول و یا رد مدارک مناقصهگران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.