شرکت پایانههای نفتی ایران )سهامی خاص(

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - -1 موضوع مناقصه: -2 نام و نش/انی مناقصهگزار: -3 برآورد مناقصه: -4 معیارهای ارزیابی کیفی مناقصهگران:

در نظر دارد کارتهای یدکی و بهروزرسانی نرمافزاری مراکز تلفن خارک را با شرایط ذیل از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصهگران از تامینکنندگان واجد شرایط خریداری نماید. خرید کارتهای یدکی و بهروزرسانی نرمافزاری مراکز تلفن خارک مطابق مشخصات فنی اعالم شده در اسناد مناقصه )ش//رکت پایانههای نفتی ایران( به نش//انی تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از میدان ولیعصر- روبهروی س//ینما استقالل- کوچه شهامتی- پالک 21-کمیسیونمناقصات ‪3 ,800 ,250 ,000‬ )سه میلیارد و هشتصد میلیون و دویست و پنجاه هزار( ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.