مطالباتمعلمانبایگانینشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

یکی از صنفهایی که در انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری، نقش برجستهای ایفا کردند فرهنگیان بودند. گرچه آمار درس//ت و دقیقی از مش//ارکت قش//رها و صنفه//ای گوناگ//ون جامعه در دس//ت نیس//ت اما این نگارنده ب//ا توجه به مش//اهدهها و تجربههای ش//خصی، بر این باور اس//ت که درصد باالی//ی از فرهنگیان کشور در انتخابات گذشته شرکت کردند و افزون بر این بخش بزرگی از آنان به حسن روحانی رای دادن//د. فرهنگیان، جزو طبقه متوسط جامعه هس//تند و روی هم رفته با نگاه و نگرشی معطوف به بهسازیهای گام به گام و تدریجی همسوترند تا دیدگاههایی ک//ه در پذی//رش این بهس//ازیها و نگاه نو ب//ه جامعه و فرهنگ،از خ//ود مقاومتهای غیرمنطق//ی نش//ان میدهن//د. فرهنگیان همچنین یکی از اقشار مرجع جامعه به شمار میروند. به ویژه به دلیل ش//مار باال،از توان اثرگذاری چشمگیری برخوردارند.از همین روس//ت که میبینیم در پی//ش از هر کدام از انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس، در شعار و س//خن، به آنان توجه ویژه میشود. شوربختانه اما پس از انتخابات، گویا وعدهها فراموش میشود و وضع به حالت »عادی« برمیگ//ردد - »ع//ادی« در اینج//ا یعن//ی فرهنگیان زیادند و بودجه الزم برای پرداخت مطالبات بحق آنان وجود ندارد. یعنی این که آموزشوپرورش در اولویتهای نخست دولت نیست و در جدول اولویتهای سیاستگذاری کشور،به ویژه در زمینههای مالی، در یکی از سطرهای پایین جدول جا میگیرد. نمونهای از یک//ی از همین واکنشه//ای »عادی« و ناهمساز پیش و پس از انتخابات،سخنان تازه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت است که پرداخت معوقات یکساله فرهنگیانی که در حوزههای آزمونهای نهایی شرکت داشتند را »گروکشی« مس//ووالن آموزشوپرورش ارزیابی کرد. یعنی اگر فرهنگیان و فرادستان آنان، از دولت درخواس//ت پرداخت معوقات کنند، از دید آنان کاری ناپسند انجام گرفته و گروکشی از دولت است. البته وی به درستی به برخی پرداختها در زمینه پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشس//ته سالهای 94 و 95 هم اش//اره میکند که خوشبختانه و برخالف سالهای گذش//ته به یکباره واریز ش//دند که کار درس//ت و شایس//تهای بود. اما لح//ن و نوع اس//تدالل نوبخت در مورد معوق//ات مربوط به آزمونهای نهایی، باعث شد که بیشتر فرهنگیان به یاد همان برخورد همیش//گی و »ع//ادی« و ناهمس//ازیهای پی//ش و پس از انتخاب//ات بیفتند و واکنش گستردهای از خود نشان دهند.

اما نکته اصلی این نقد، س//خنان نوبخت نیست و به پویش مطالبات معلمان برمیگردد که محمد علی نجف//ی در پیش از انتخابات مط//رح کرد. نجفی یکی از وزیران گذش//ته آموزشوپرورش است که در میان فرهنگیان و در سنجش با دیگر وزیران آموزشوپرورش، از جایگاه بهتری برخوردار اس//ت. ایشان در پیش از انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری از شکلگیری پویش )کمپین( مطالبات معلمان پس از انتخابات س//خن گفت: در دولت اول دکتر روحانی قرار ب//ود که آموزشوپرورش اولویت اول دولت باشد، اما متاسفانه به علت وضعیت بحران//ی کش//ور، آموزشوپرورش نتوانست در اولویت اول قرار گیرد و مسایلی چون لغو تحریمها و ایجاد ثبات در اقتصاد در اولویت قرار گرفت که به لطف خداوند در این زمینهها موفق بود. اصلیترین مطالبهای که به اتفاق آرا مورد تاکید قرار گرفت، باال بردن سهم بودجه آموزشوپرورش، از بودجه عمومی کشور است. این س//هم در دولت اصالحات، بیش//تر از دولت گذشته بود، اما متاسفانه در دولت قبل و با وجود درآمدهای فراوان نفتی، این سهم به کمتر از نه درصد کاهش یافت. البته در دولت تدبیر و امید این سهم به حدود 10 درصد رسید که اگرچه مطلوب نیست، اما با توجه به معضالت فراوان اقتصادی که میراث دولت قبل بود، میتواند مورد قبول باشد. سال گذشته حدود 15 تا 02درصد بیشتر از بودجه پیشبینی شده، به آموزشوپرورش اختصاص داده ش//د. به امید خدا و ب//ا انتخاب مجدد دکتر روحانی و بعد از جمعبندی نظرات کار گروههای تشکیل شده، محتوای این پویش منتش//ر خواهد ش//د و در دس//ترس عموم همکاران فرهنگی قرار خواهد گرفت. من هم عضوی از این کمپین خواهم شد تا به اتفاق همه فرهنگیان مطالبات معطل مانده معلمان را به جد پیگیری کنیم. هماکنون فرهنگیان در انتظار برآورده شدن وعدههایی هستند که در پیش از انتخابات به آنان داده شد. یکی از آن وعدهها، راهاندازی همین پویش مطالبات است که نجفی قول آن را داد. امید که دولت دوازدهم، این رسم ناپسند رفتارهای دوگانه پیش و پس از انتخابات را بشکند و به راستی آموزشوپرورش و بهس//ازی آن را در دستور کار خود بگذارد.

اما در اینجا بد نیس//ت ب//ه برخی دیگر از مطالب//ات فرهنگی//ان هم اش//اره کنیم. فرهنگی//ان از دولت دوازده//م انتظار دارند در گزین//ش وزی//ر آموزشوپ//رورش دقت کن//د و وزیری برگزیند ک//ه وزن الزم برای تاثیرگ//ذاری ب//ر هیات دولت و مس//ووالن عالیرتبه دیگر حکومتی را داش//ته باش//د. انتظار از کابینه دولت دوازدهم این است که از وزیر آموزشوپ//رورش حمایتهای الزم را انج//ام دهد. انتظار این اس//ت که دولت دوازدهم، »دولت آموزشوپرورش« باش//د و اگر این هم نباش//د، دستکم در مقایسه با دولتهای پیش//ین، اولویت بیش//تری به آموزشوپرورش بدهد. در این صورت یکی از بایستههای آن، حضور یک وزیر توانمند و خوشفکر است که قدرت اثرگذاری بر دیگران را داش//ته باشد. متاس//فانه برخی از وزرای گذشته آموزشوپرورش ما کسانی نبودهاند که بتوانند با اتکا به دانش، تجربه و شخصیت خود، اس//توار و محکم، پشت خواستههای بحق آم//وزگاران و آموزش بایس//تند. وزیر آموزشوپرورش باید کسی باشد که به جایگاه وزارت آموزشوپرورش چیزی بیفزاید نه اینکه همه اعتبارش را از پست وزارت بگیرد! یک مطالبه دیگر به جو فرهنگی و خستهکننده آموزشوپرورش برمیگردد. انتظار این است که دولت دوازدهم در راستای »شادسازی« آموزشوپرورش ما گام بردارد. هماکنون به جرات میتوان گفت که فضای مدرسههای ما از فضای صداوسیما، اندوهبارتر و گرفتهتر اس//ت. بیش//تر مدیران مدرس//ههای ما در اجرای برنامههای ش//ادی که اجرا و نمایش آنان در صداوسیما هیچ مشکلی ندارند هم مشکل دارند و اساس//ا در اندیشه انجام آن نیستند. آموزش گرفته و اندوهبار ما نمیتواند پرورشدهنده انسانهای سرزنده و پویا باشد. آموزشوپرورش ما نیازمند مدیرانی- در همه ردههای مدیریتی- است که جسارت انجام تغییر و دس//ت زدن به آن را داش//ته باشند و فضای آم//وزش ما را به فضای فرهنگی و فرهیختهپرور تبدیل کنند.

بای//د دقت داش//ت ک//ه خواس//تههای فرهنگیان از دولت دوازدهم برای بهس//ازی آموزشوپرورش، جدا از خواستههای مردم نیست و توجه عملی و جدی به آنها، بیگمان به سود کل جامعه خواهد بود.

* عضو کانون صنفی معلمان استان تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.