تنها02 درصدکودکانشرایطواگذاری به خانواده را دارند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رییس س//ازمان بهزیس//تی با بیان اینک//ه در براب//ر 1600 متقاضی فرزندخواندگی، 900 شیرخوار در کل کشور داریم، گفت: از این میزان بر اس//اسآمار، 20 تا52 درصداینکودکانفاقدسرپرس//تهستندکهما برایشانشناسنامهمیگیریموزمینهواگذاریشانرافراهممیکنیمومابقی باید به صورت »امین موقت« به خانوادهها سپرده شوند.

به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنیبندپی در شیرخوارگاه آمنه با بیان اینکهاینشیرخوارگاهیکیازبهترینشیرخوارگاههایکشوراست،گفت:در حال حاضر 118 شیرخوار در این مرکز نگهداری میشوند. در کل کشور 900 ش//یرخوار داریم. بس//یاری از خانوادهها خواستار دریافت سرپرستی کودکاندخترهستندایندرحالیاستکهدرحالحاضر0061 متقاضی فرزندخواندگی داری//م.وی عنوان کرد: متقاضیان فرزندخواندگی زیادند و سیاست ما این است که در اسرع وقت آنها را به خانوادهها واگذار کنیم. قانون تسهیالتی در این زمینه قائل شد و حتی برای واگذاری فرزند به زنان مجرد هم اجازه صادر شده است.

رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه کودکانی که در این مرکز نگهداری میشوند، عمدتا بدسرپرست هستند و زمینه واگذاری دائم آنها وجود ندارد، گفت: برای این موضوع هم قانونگذار مشخص کرده این فرزندان به صورت »امین موقت« به خانوادهها سپرده شوند و خانواده نسبت به مراقبت و تربیت آنهااقدامکند.البتهدراینزمینهمتقاضیکماستوبیشترعالقهمندهستند به صورت دائم کودکانی را به فرزندخواندگی بپذیرند.

محسنیبندپی ادامه داد: مابقی یا بدسرپرست هستند یا به بیماری و اختالالتی مبتال هستند که درمان میکنیم. در عین حال خانوادهها را به طرح»امینموقت«تشویقمیکنیم.

ویدربارهبهنامزدنبخشیازاموالبهفرزندخواندهگفت:بهلحاظظرفیت زوجینعالقهمندازمنظرروحی،اجتماعیوبرخورداریازبنیهاقتصادیباید اطمینان داشته باشیم و بدانیم کودک مراقبتهای الزم را دریافت میکند.

رییسسازمانبهزیستیدربارهمحرمیتوالدینبافرزندخواندهنیزگفت: این مورد به لحاظ شرعی، قانونی و حقوقی حل شده و در شناسنامهشان ثبت میشود که آن کودک، فرزند این خانواده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.