اثبات6251 شکایتاز39 تا59

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایلنا-مدیرکلارزیابیعملکردوپاسخگوییبهشکایاتآموزشوپرورش آمار تنبیه بدنی در مدارس طی سه سال اخیر را اعالم کرد.

سیدرحیممیرشاهولد،ازکاهشتنبیهبدنیدرمدارسخبردادوگفت:آمار تنبیهبدنیدرسال49،576 موردبودواینآماردرحالیاستکهدرسال 1249،93 موردشکایتداشتیم.ویبااعالماینکهدرمجموعطیسالهای 93 و49 2318،95و شکایتدرارتباطباتنبیهبدنیثبتشدهاست،تاکید کرد که روند این مساله در مدارس کشور رو به کاهش است.مدیرکل ارزیابی عملکردوپاسخگوییبهشکایاتآموزشوپرورشخاطرنشانکرد:ازمجموع تنبیهبدنیدراین3 سال،6251 موردازشکایاتاثباتوبهحقبودهاست. میرشاهولددرادامهضمنتاکیدبراینکهمعلمانبههیچوجهحقتنبیهبدنی دانشآموزانشان را ندارند، تاکید کرد: آموزشوپرورش در این موارد با خاطیان برخورد قانونی دارد و اگر در موردی تنبیه بدنی از سوی معلمان اثبات شود، ابتدا به معلم تذکر و در صورت لزوم برای معلم خاطی پرونده تشکیل داده میشود و در نهایت به هیات تخلفات اداری ارسال خواهد شد.وی در ادامه عنوان کرد: در ماده «77» آییننامه اجرایی مدارس تاکید شده که اعمال هرگونهتنبیهازقبیلاهانت،تنبیهبدنیوتعیینتکالیفدرسیجهتتنبیه ممنوعشدهاست.میرشاهولدتاکیدکرد:برخیازحقوقمعلماندرآییننامه اجرایی مطرح شده است و دانشآموزان متقابال باید به معلمان و فرهنگیان احترام بگذارند، چراکه آنها هم حق و حقوقی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.